Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Przejściowy napad niedokrwienny

Część II. Modyfikacja czynników ryzyka i leczenie

Streszczenie: Interwencje wdrażane po rozpoznaniu przejściowego napadu niedokrwiennego mają na celu zapobieganie przyszłym epizodom tego niedokrwienia lub udaru mózgu. Dobrze znanymi czynnikami ryzyka są: nadciśnienie tętnicze, palenie, otyłość, brak aktywności fizycznej, cukrzyca i dyslipidemia. Kontrola tych czynników może mieć zasadniczy wpływ na ryzyko wystąpienia przejściowego napadu niedokrwiennego i udaru mózgu. W przypadku pacjentów zgłaszających się do lekarza w ciągu 48 godzin od ustąpienia objawów przejściowego napadu niedokrwiennego korzyści z przyjęcia do szpitala obejmują szybką ocenę diagnostyczną oraz wczesne interwencje podejmowane w celu zmniejszenia ryzyka udaru mózgu. W celu długofalowej prewencji mogącego wystąpić w przyszłości udaru mózgu Amerykańskie Stowarzyszenie Serca/Amerykańskie Stowarzyszenie Udaru Mózgu zalecają leki przeciwpłytkowe, statyny oraz interwencje zabiegowe w obrębie tętnicy szyjnej przy jej zaawansowanym zwężeniu. Dopuszczalnymi środkami przeciwpłytkowymi pierwszego rzutu są: kwas acetylosalicylowy, lek skojarzony zawierający dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu i kwas acetylosalicylowy oraz klopidogrel. Wykazano, że ryzyko udaru mózgu następującego po przejściowym napadzie niedokrwienia zmniejszają również statyny, przy czym maksymalne korzyści występują przy co najmniej 50-procentowej redukcji poziomu lipoprotein o małej gęstości lub po osiągnięciu wartości docelowej < 70 mg/dl (1,81 mmol/l). W przypadku osób z przejściowym napadem niedokrwiennym i zwężeniem tętnicy szyjnej zaleca się endarterektomię tętnicy szyjnej, jeśli jej zwężenie wynosi 70-99%, a okołooperacyjną chorobowość i śmiertelność szacuje się na mniej niż 6%.
Summary: Interventions following a transient ischemic attack are aimed at preventing a future episode or stroke. Hypertension, current smoking, obesity, physical inactivity, diabetes mellitus, and dyslipidemia are all well-known risk factors, and controlling these factors can have dramatic effects on transient ischemic attack and stroke risk. For patients presenting within 48 hours of resolution of transient ischemic attack symptoms, advantages of hospital admission include rapid diagnostic evaluation and early intervention to reduce the risk of stroke. For long-term prevention of future stroke, the American Heart Association/American Stroke Association recommends antiplatelet agents, statins, and carotid artery intervention for advanced steno­sis. Aspirin, extended-release dipyridamole/aspirin, and clopidogrel are acceptable first-line antiplatelet agents. Statins have also been shown to reduce the risk of stroke following tran­sient ischemic attack, with maximal benefit occurring with at least a 50 percent reduction in low-density lipoprotein cholesterol level or a target of less than 70 mg per dL (1.81 mmol per L). For those with transient ischemic attack and carotid artery stenosis, carotid endarterec­tomy is recommended if stenosis is 70 to 99 percent, and perioperative morbidity and mortal­ity are estimated to be less than 6 percent.

Jest to część II dwuczęściowego cyklu na temat TIA. Część I („Rozpoznanie i ocena”) publikujemy w tym wydaniu jako poprzedzający ten tekst artykuł.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.