Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Osteoporoza u mężczyzn

Streszczenie:
Osteoporoza to istotny problem u mężczyzn, który często pozostaje niezauważony. Chociaż występujące w ciągu całego życia ryzyko złamania w obrębie stawu biodrowego jest niższe u mężczyzn niż u kobiet, prawdopodobieństwo zgonu u mężczyzn po takim złamaniu jest dwukrotnie wyższe niż w przypadku kobiet. Wynik-T pomiaru gęstości mineralnej kości (T-score) –2,5 lub poniżej wskazuje na osteoporozę. Amerykańskie Kolegium Lekarzy (American College of Physicians, ACP) zaleca okresową ocenę ryzyka występowania osteoporozy u mężczyzn przed 65. r.ż. i przeprowadzanie absorpcjometrii rentgenowskiej o podwójnej wiązce energii u mężczyzn z podwyższonym ryzykiem osteoporozy, którzy są kandydatami do leczenia farmakologicznego. Wszystkich mężczyzn, u których rozpoznano osteoporozę, należy ocenić pod kątem wtórnych przyczyn utraty masy kostnej. Decyzje dotyczące leczenia osteoporozy należy podejmować na podstawie oceny klinicznej, wyników badań diagnostycznych, oceny ryzyka złamania oraz pomiaru gęstości mineralnej kości. Farmakoterapia jest zalecana w przypadku mężczyzn z osteoporozą oraz u mężczyzn z grupy wysokiego ryzyka z niską masą kostną (osteopenia) z wynikiem-T od –1 do –2,5. Lekami pierwszego rzutu w leczeniu osteoporozy u mężczyzn są bisfosfoniany. U mężczyzn z ciężką osteoporozą opcją jest teriparatyd (tzn. rekombinowany ludzki parathormon). W przypadku mężczyzn z osteoporozą i hipogonadyzmem korzystne jest leczenie testosteronem. Wszystkich mężczyzn należy zachęcać do spożywania odpowiednich ilości wapnia i witaminy D w celu zachowania masy kostnej. Należy prowadzić edukację dotyczącą stylu życia: ćwiczeń fizycznych z obciążeniem, ograniczenia spożycia alkoholu oraz zaprzestania palenia tytoniu. W przypadku mężczyzn w starszym wieku zagrożonych upadkami należy wdrażać strategie zapobiegania upadkom.

Summary:
Osteoporosis is an important and often overlooked pro lem in men. Although the lifetime risk of hip fracture is lower in men than in women, men are twice as likely to die after a hip fracture. Bone mineral density measurement with a T-score of −2.5 or less indicates osteoporosis. The American College of Physicians recommends eginning periodic osteoporosis risk assessment in men efore 65 years of age and performing dual-energy x-ray a sorptiometry for men at increased risk of osteoporosis who are candidates for drug therapy. All men diagnosed with osteoporosis should evaluated for secondary causes of one loss. The decision regarding treatment of osteoporosis should e ased on clinical evaluation, diagnostic workup, fracture risk assessments, and one mineral density measurements. Pharmacotherapy is recommended for men with osteoporosis and for high-risk men with low one mass (osteopenia) with a T-score of −1 to −2.5. Bisphosphonates are the first-line agents for treating osteoporosis in men. Teriparatide (i.e., recom inant human parathyroid hormone)is an option for men with severe osteoporosis. Testosterone therapy is eneficial for men with osteoporosis and hypogonadism.Adequate intake of calcium and vitamin D should e encouraged in all men to maintain one mass. Men should e educated regarding lifestyle measures,which include weight-earing exercise, limiting alcohol consumption,and smoking cessation.Fall prevention strategies should be implemented in older men at risk of falls.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.