Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Częste pytania dotyczące przełyku Barretta

Streszczenie:
Przełyk Barretta jest przedrakową metaplazją przełyku, występującą częściej u pacjentów z objawami przewlekłego refluksu, chociaż pojawia się również u pacjentów bezobjawowych w przebiegu tej choroby. Inne czynniki ryzyka obejmują: palenie tytoniu, płeć męską, otyłość, rasę białąI, przepuklinę rozworu przełykowego oraz starszy wiek (zwłaszcza powyżej 50. r.ż.). Chociaż przełyk Barretta jest czynnikiem ryzyka dla gruczolakoraka przełyku, postępowanie w przypadku tego schorzenia, a także potrzeba przeprowadzania badań przesiewowych lub kontrolnych badań endoskopowych jest kwestią dyskusyjną. Roczna częstość progresji tego schorzenia do raka przełyku wynosi 0,12-0,33%. Progresja występuje częściej u pacjentów z dysplazją dużego stopnia lub z długo odcinkowym przełykiem Barretta. W przypadku pacjentów z licznymi czynnikami ryzyka należy rozważać przeprowadzanie skreeningowych badań endoskopowych, a pacjentów z dysplazją dużego stopnia należy poddać endoskopowej resekcji błony śluzowej lub innym zabiegom endoskopowym podejmowanym w celu usunięcie zmian. Chociaż skuteczność w stosunku do ponoszonych kosztów jest kwestionowana, stan pacjentów z przełykiem Barretta bez zmian dysplastycznych można monitorować za pomocą kontrolnych badań endoskopowych. Dysplazję małego stopnia należy monitorować lub takie zmiany usunąć całkowicie w trakcie zabiegu endoskopowego. Chociaż nie ma potwierdzonych danych wskazujących na to, że farmakoterapia lub różne metody chirurgiczne, mające na celu zmniejszenie nasilenia zarzucania treści żołądkowej, zapobiegają progresji do nowotworu, można stosować inhibitory pompy protonowej w celu kontrolowania objawów refluksu.
Summary:
Barrett esophagus is a precancerous metaplasia of the esophagus that is more common in patients with chronic reflux symptoms, although it also occurs in patients without symptomatic reflux. Other risk factors include smoking, male sex, obesity, white race, hiatal hernia, and increasing age (particularly older than 50 years). Although Barrett esophagus is a risk factor for esophageal adenocarcinoma, its management and the need for screening or surveillance endoscopy are debatable. The annual incidence of progression to esophageal cancer is 0.12% to 0.33%; progression is more common in patients with high-grade dysplasia and long-segment Barrett esophagus. Screening endoscopy should be considered for patients with multiple risk factors, and those who have lesions with high-grade dysplasia should undergo endoscopic mucosal resection or other endoscopic procedures to remove the lesions. Although the cost-effectiveness is questionable, patients with nondysplastic Barrett esophagus can be followed with endoscopic surveillance. Low-grade dysplasia should be monitored or eradicated via endoscopy. Although there is no evidence that medical or surgical therapies to reduce acid reflux prevent neoplastic progression, proton pump inhibitors can be used to help control reflux symptoms.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.