Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej u dzieci

Najczęściej zadawane pytania

Streszczenie:
Tło:
Epizody świszczącego oddechu – obturacji u małych dzieci są bardzo często przyczyną wizyt w gabinecie lekarza rodzinnego.
Cel: Odpowiedź na często zadawane pytania dotyczące epizodów świszczącego oddechu i astmy oskrzelowej u dzieci.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie. Świst wydechowy jest częstym, ale nieswoistym objawem występującym u małych dzieci. Związek pomiędzy świszczącym oddechem, który towarzyszy nawracającym zakażeniom wirusowym, a późniejszym wystąpieniem przewlekłej astmy nie jest do końca poznany Dzieci z obturacją stanowią grupę bardzo różnorodną, a pod „maską” obturacji mogą ukrywać się różne jednostki chorobowe. U większości dzieci z występującymi epizodycznie objawami obturacji oskrzeli związanymi z infekcjami wirusowymi nie ma potrzeby wykonywania badań dodatkowych. Duże znaczenie ma odpowiedź na pytania: u których dzieci dojdzie do ustąpienia objawów w przyszłości, które z nich wymagają szczegółowej diagnostyki, a u których rozwiną się objawy przewlekłe? Wdrożenie leczenia astmy wiąże się nierozerwalnie z koniecznością jej właściwego rozpoznania. Rozpoznanie astmy uzasadnia celowość stosowania leków objawowych i przeciwzapalnych. W praktyce lekarza rodzinnego zaostrzenie astmy jest często początkiem dalszej diagnostyki, rozpoznania i leczenia. Postępowanie w astmie powinno być kompleksowe i obejmować: unikanie czynników wyzwalających objawy i zaostrzenia astmy, ocenę i monitorowanie jej przebiegu, stosowanie farmakoterapii z uwzględnieniem immunoterapii oraz szeroko pojęte działania edukacyjne.
Summary:
Background:
Parents with small children, who experience episodes of wheezing related to airway obstruction, frequently visit the general practitioner’s office.
Aim: To provide answers to frequently asked questions regarding episodes of wheezing and asthma.
Method: A review of the available literature.
Discussion. Wheezing upon expiration is a very frequent but non-specific symptom observed in small children. The connection between wheezing, that accompanies recurrent viral infections and a subsequent chronic asthma is not fully understood. Children with airway obstruction form a very heterogeneous group, and various underlying medical conditions may be concealed behind this ‘mask’. In the case of most children with episodic signs of bronchoconstriction related to viral infections no additional diagnostic tests are required. In this respect the answers to the following questions are crucial: which children will develop chronic signs in the future, and for which of them will the symptoms subside? The treatment of asthma is inevitably dependent on making the correct diagnosis. The diagnosis of asthma justifies symptomatic treatment and the administration of anti-inflammatory medications. In general practice the exacerbation of asthma often leads to more extensive examination, diagnosis, and treatment. The management of asthma should be comprehensive and include: the elimination of factors that induce and exacerbate its signs and symptoms, the evaluation and monitoring of its course, pharmacological treatment (including immunotherapy), and educational activity in a broad sense.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.