Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Opóźnienie rozwoju mowy i języka u dzieci

Streszczenie:
Opóźnienie rozwoju mowy i języka u dzieci wiąże się z trudnościami z czytaniem, pisaniem, koncentracją i socjalizacją. Chociaż lekarze powinni być wyczuleni na obawy rodziców i to, czy dzieci osiągają oczekiwane etapyI rozwoju, nie ma obecnie potwierdzonych danych, na podstawie których należy zalecać lub odradzać rutynowe stosowanie formalnych narzędzi przesiewowych w opiece podstawowej do wykrywania opóźnienia rozwoju mowy i języka. U dzieci, które nie osiągają kluczowych etapów rozwoju mowy i języka, niezbędna jest kompleksowa ocena rozwoju, ponieważ nietypowy rozwój języka może być wtórną cechą charakterystyczną innych problemów fizycznych i rozwojowych, które mogą początkowo objawiać się w postaci problemów z językiem. Rodzaje pierwotnego opóźnienia rozwoju mowy i języka obejmują: rozwojowe opóźnienie mowy i języka, zaburzenie ekspresji języka i zaburzenie rozumienia języka. Wtórne opóźnienia rozwoju mowy i języka można przypisać innemu schorzeniu, takiemu jak upośledzenie słuchu, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenie ze spektrum autyzmu, problemy fizyczne dotyczące mowy lub mutyzm selektywny. Jeśli podejrzewa się opóźnienie rozwoju mowy i języka, należy omówić swoje obawy z rodzicami i skierować dziecko do logopedy i audiologa. Istnieją potwierdzone dane, że terapia logopedyczna jest pomocna, szczególnie u dzieci z zaburzeniem ekspresji języka.

Summary:
Speech and language delay in children is associated with increased difficulty with reading, writing, attention, and socialization. Although physicians should be alert to parental concerns and to whether children are meeting expected developmental milestones, there currently is insufficient evidence to recommend for or against routine use of formal screening instruments in primary care to detect speech and language delay. In children not meeting the expected milestones for speech and language, a comprehensive developmental evaluation is essential, because atypical language development can be a secondary characteristic of other physical and developmental problems that may first manifest as language problems. Types of primary speech and language delay include developmental speech and language delay, expressive language disorder, and receptive language disorder. Secondary speech and language delays are attributable to another condition such as hearing loss, intellectual disability, autism spectrum disorder, physical speech problems, or selective mutism. When speech and language delay is suspected, the primary care physician should discuss this concern with the parents and recommend referral to a speech-language pathologist and an audiologist. There is good evidence that speech-language therapy is helpful, particularly for children with expressive language disorder. 

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.