Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ocena i postępowanie
ze szmerami sercowymi u dzieci

Streszczenie:
Szmery sercowe występują często u zdrowych niemowląt, dzieci i nastolatków. Chociaż większość z nich nie ma charakteru patologicznego, mogą stanowić jedyną manifestację poważnej choroby serca. Elementy wywiadu sugerujące patologię obejmują: nagły zgon sercowy lub wrodzoną wadę serca w wywiadzie rodzinnym, ekspozycję in utero na niektóre leki lub alkohol, cukrzycę u matki, gorączkę reumatyczną lub chorobę Kawasakiego w wywiadzie oraz niektóre wady genetyczne. Badanie fizykalne powinno koncentrować się na ocenie czynności życiowych, wydolności wysiłkowej właściwej dla wieku, objawach zastoinowej choroby serca ze strony układu oddechowego lub pokarmowego oraz dokładnym badaniu układu krążenia, w tym określeniu cech szmeru, ocenie perfuzji obwodowej i osłuchaniu w miejscach nad zastawkami serca. Objawy alarmujące („czerwone flagi”), które zwiększają prawdopodobieństwo obecności szmeru patologicznego, obejmują szmer holosystoliczny lub rozkurczowy, szmery stopnia 3. lub wyższego, szmery szorstkie, nieprawidłowy ton serca S2, szmer o maksymalnej głośności w okolicy górnego lewego brzegu mostka, klik skurczowy lub zwiększone nasilenie głośności w pozycji stojącej. Badanie elektrokardiograficzne i zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej rzadko pomagają w rozpoznaniu. Skierowanie do kardiologa dziecięcego jest zalecane w przypadku pacjentów z innymi (poza szmerami) nieprawidłowymi wynikami badania fizykalnego, schorzeniami zwiększającymi prawdopodobieństwo strukturalnej choroby serca w wywiadzie, objawami sugerującymi chorobę serca leżącą u podłoża szmerów lub gdy lekarz rodzinny nie jest w stanie określić konkretnego rodzaju szmeru niewinnego. Badanie echokardiograficzne pozwala na ostateczne rozpoznanie i jest zalecane w ramach oceny każdego potencjalnie patologicznego szmeru oraz do oceny szmerów serca u noworodków z uwagi na większe prawdopodobieństwo, że są one manifestacją choroby strukturalnej serca.

Summary:
Heart murmurs are common in healthy infants, children, and adolescents. Although most are not pathologic, a murmur may be the sole manifestation of serious heart disease. Historical elements that suggest pathology include family history of sudden cardiac death or congenital heart disease, in utero exposure to certain medications or alcohol, maternal diabetes mellitus, history of rheumatic fever or Kawasaki disease, and certain genetic disorders. Physical examination should focus on vital signs; age-appropriate exercise capacity; respiratory or gastrointestinal manifestations of congestive heart failure; and a thorough cardiovascular examination, including features of the murmur, assessment of peripheral perfusion, and auscultation over the heart valves. Red flags that increase the likelihood of a pathologic murmur include a holosystolic or diastolic murmur, grade 3 or higher murmur, harsh quality, an abnormal S2, maximal murmur intensity at the upper left sternal border, a systolic click, or increased intensity when the patient stands. Electrocardiography and chest radiography rarely assist in the diagnosis. Referral to a pediatric cardiologist is recommended for patients with any other abnormal physical examination findings, a history of conditions that increase the likelihood of structural heart disease, symptoms suggesting underlying cardiac disease, or when a specific innocent murmur cannot be identified by the family physician. Echocardiography provides a definitive diagnosis and is recommended for evaluation of any potentially pathologic murmur, and for evaluation of neonatal heart murmurs because these are more likely to be manifestations of structural heart disease.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.