Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ostre zapalenie
jam nosowych i zatok przynosowych
u dorosłych

Streszczenie:
Zapalenie jam nosowych i zatok przynosowych jest jednym z najczęstszych schorzeń, z powodu których pacjenci szukają pomocy lekarskiej. Podtypy zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych obejmują: zapalenie ostre, podostre, nawracające ostre i przewlekłe. Ostre zapalenie jam nosowych i zatok przynosowych jest dalej określane jako bakteryjne lub wirusowe. Większość przypadków ostrego zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych jest spowodowana przez infekcje wirusowe związane z przeziębieniem. W przypadku pacjentów, którzy zgłaszają się z objawami innymi niż ciężkie (np. łagodny ból, temperatura < 38,3°C), stosowne jest leczenie objawowe prowadzone za pomocą analgetyków, środków obkurczających naczynia krwionośne śluzówki oraz płukania nosa roztworem soli. U pacjentów z objawami podmiotowymi lub przedmiotowymi ostrego zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych, które nie ulegają poprawie po 7 dniach leczenia objawowego lub które pogarszają się w dowolnym momencie, zalecane jest zastosowanie antybiotyków o wąskim spektrum działania, takich jak amoksycylina lub trimetoprim/sulfametoksazol. Ograniczone potwierdzone dane wspierają zastosowanie kortykosteroidów donosowych u pacjentów z ostrym zapaleniem jam nosowych i zatok przynosowych. W ocenie niepowikłanego ostrego zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych nie zaleca się wykonania zdjęć rentgenowskich. Do rutynowej oceny nie należy stosować tomografii komputerowej, chociaż można ją wykorzystać, aby ustalić obecność nieprawidłowości anatomicznych i wykryć podejrzewane powikłania ostrego bakteryjnego zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych. Rzadkie powikłania ostrego bakteryjnego zapalenia nosa i zatok przynosowych obejmują zajęcie oczodołów, struktur wewnątrzczaszkowych i kości. Jeśli objawy utrzymują się lub postępują po wdrożeniu maksymalnej terapii farmakologicznej i jeśli w tomografii komputerowej widoczne są oznaki choroby zatok, uzasadnione jest skierowanie do otolaryngologa.

Summary:
Rhinosinusitis is one of the most common conditions for which patients seek medical care. Subtypes of rhinosinusitis include acute, subacute, recurrent acute, and chronic. Acute rhinosinusitis is further specified as bacterial or viral. Most cases of acute rhinosinusitis are caused by viral infections associated with the common cold. Symptomatic treat­ment with analgesics, decongestants, and saline nasal irrigation is appropriate in patients who present with nonsevere symptoms (e.g., mild pain, temperature less than 101°F [38.3°C]). Narrow-spectrum antibiotics, such as amoxicillin or trimethoprim/sulfamethoxazole, are recommended in patients with symptoms or signs of acute rhinosinusitis that do not improve after seven days, or that worsen at any time. Limited evidence supports the use of intranasal corticosteroids in patients with acute rhinosinus­itis. Radiographic imaging is not recommended in the evaluation of uncomplicated acute rhinosinusitis. Computed tomography of the sinuses should not be used for routine evaluation, although it may be used to define anatomic abnormalities and evaluate patients with sus­pected complications of acute bacterial rhinosinusitis. Rare compli­cations of acute bacterial rhinosinusitis include orbital, intracranial, and bony involvement. If symptoms persist or progress after maxi­mal medical therapy, and if computed tomography shows evidence of sinus disease, referral to an otolaryngologist is warranted.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.