Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie w astmie oskrzelowej

Aktualizacja wytycznych GINA 2011

Streszczenie:
Tło: Od lat 70. XX wieku obserwuje się wzrastającą częstość występowania astmy oskrzelowej, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych, w których chorobowość przekracza 15% populacji ogólnej. Obecnie na świecie na astmę choruje około 300 mln osób (5% populacji). Szacuje się, że do 2025 r. zachoruje następne 100 mln. Nie dziwi zatem, że kontynuuje się podjętą prawie 30 lat temu międzynarodową inicjatywę GINA, której celem jest rozpowszechnianie za pomocą wytycznych rzetelnych wyników badań naukowych, by poprawić opiekę nad pacjentami z astmą na całym świecie.
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym zmian wynikających z ostatniej aktualizacji międzynarodowych wytycznych GINA 2011 oraz skomentowanie tych modyfikacji na podstawie przeglądu najnowszych publikacji.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Pierwszy dokument Globalnej Inicjatywy na rzecz Astmy (GINA) powstał w 1993 r. Od 2006 r. każdego roku przeprowadzana jest jego aktualizacja oparta na przeglądzie artykułów, które mogą mieć wpływ na zmianę zaleceń dotyczących postępowania w astmie i zostały opublikowane od 1 lipca poprzedzającego roku do 30 czerwca roku, którego dotyczy aktualizacja. W ostatniej aktualizacji z 2011 r. przeanalizowano 317 publikacji spełniających kryteria wstępnej kwalifikacji, uznając 23 prace za mające istotny wpływ na treść wytycznych.

Summary:
Background:
Beginning in the seventies of the twentieth century an increasing prevalence of asthma is observed; especially in countries with high economic development and the “western lifestyle”, where the prevalence exceeds 15% of the general population. Current number of people affected by this disease worldwide is about
300 million (5% of the population). It is estimated that by 2025 another 100 million will be affected. It is therefore not surprising, that Global Initiative for Asthma (GINA) project, which begun nearly 30 years ago, continues to be updated. Its main goal is to distribute, using guidelines, reliable research results to improve care for patients with asthma worldwide.
Objective: To present family physicians changes resulting from the last update of international GINA guidelines in 2011 together with a wider commentary on these modifications, as based on the review of latest publications.
Method: A literature review.
Discussion: The first document of the Global Initiative for Asthma (GINA) was established in 1993. Since 2006 a yearly update is performed, it is based on review of articles that may affect the change in recommendations for asthma management and that are published in the period from July 1 of the preceding year to June 30 of the current year. In the last update – GINA 2011 – 317 publications were analyzed, that met the pre-qualification criteria. Of these, 23 papers were regarded as having a significant impact on the context of guidelines.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.