Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznawanie i leczenie POChP w świetle aktualnych zaleceń

Streszczenie:
Tło: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to najczęstsze obecnie przewlekłe schorzenie układu oddechowego. Choroba często nie jest rozpoznana i leczona.
Cel: Omówienie aktualnych zasad rozpoznawania i leczenia POChP.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa, omówienie wytycznych.
Omówienie: Szacuje się, że POChP może dotyczyć w Polsce ponad 20% osób po 40. r.ż. Chorobę należy podejrzewać u osób palących lub narażonych na dym tytoniowy, u których występują przewlekle kaszel, odkrztuszanie plwociny oraz duszność. Zasadniczym kryterium rozpoznania w badaniu spirometrycznym jest występowanie obturacji (wskaźnik FEV1/FVC < 70%) po podaniu krótkodziałającego leku rozszerzającego oskrzela. Wartości FEV1 pozwalają wyróżnić 4 stopnie zaawansowania POChP. Ponieważ wartość FEV1 może nie odzwierciedlać dobrze stopnia niepełnosprawności i jakości życia pacjenta z POChP, sugeruje się korzystanie z innych parametrów, takich jak skala duszności MRC. W leczeniu farmakologicznym POChP wykorzystywane są leki rozszerzające oskrzela (cholinolityki, β2-mimetyki, inhibitory fosfodiesterazy), kortykosteroidy wziewne oraz mukolityki. Osiągnięciem ostatnich lat jest wprowadzenie do leczenia długodziałających cholinolityków (tiotropium), ultradługodziałających β2-mimetyków (indakaterol) oraz preparatów złożonych zawierających glikokortykosteroid i lek rozszerzający oskrzela.

Summary:
Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is currently the most frequent chronic disease of the respiratory tract. The disease however frequently remains undiagnosed and subsequently is not treated.
Objective: To discuss current principles of diagnosis and management of chronic obstructive pulmonary disease.
Method: Literature and guidelines review.
Discussion: It is estimated that in Poland COPD may affect more than 20% of adults older than 40 years. The disease should be considered in smokers or people exposed to tobacco smoke, who present with chronic cough, sputum production, and dyspnea. The principal diagnostic criterion is airflow obstruction confirmed by spirometry (FEV1/FVC < 70% after short-term bronchodilator). FEV1 values have been applied to categorize COPD into 4 stages. Because FEV1 measurement may not reflect appropriately neither disability nor quality of life in COPD, use of other indicators like dyspnea scale (MRC) has been suggested. In pharmacological management of COPD drugs from different groups are applied: bronchodilators (cholinolytics, beta-2-mimetics, fosfodiesterase inhibitors), inhaled corticosteroids and mucolytics. Recent achievements include introduction of long-acting cholinolytics, ultra long-acting beta-2-mimetics and combined medications containing both corticosteroid and bronchodilator.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.