Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Leczenie farmakologiczne astmy oskrzelowej

Zaktualizowane wytyczne NAEPP

Streszczenie:
Właściwa opieka nad pacjentami z astmą oskrzelową obejmuje triadę złożoną z systematycznych planów opieki przewlekłej, wspierania samodzielnego postępowania i odpowiedniej farmakoterapii. Aby osiągnąć i utrzymać kontrolę objawów, codziennie przez dłuższy czas należy przyjmować leki stanowiące podstawę opieki w utrzymującej się astmie oskrzelowej i kontrolujące chorobę (kortykosteroidy wziewne, długodziałający agoniści receptorów β2-adrenergicznych i antagoniści receptorówów leukotrienowych). Preferowanymi lekami w kontroli astmy są kortykosteroidy wziewne; w badaniach wykazano, że stałe stosowanie kortykosteroidów wziewnych poprawia kontrolę choroby skuteczniej niż jakikolwiek inny pojedynczy lek używany w długotrwałej kontroli. Gdy stosowanie samych kortykosteroidów wziewnych nie wystarcza, skuteczne i bezpieczne jest skojarzenie długodziałających agonistów receptorów β2-adrenergicznych i kortykosteroidów wziewnych; takie połączenie stanowi również alternatywę dla zwiększania dawki kortykosteroidów wziewnych. U pacjentów z łagodną astmą przewlekłą alternatywną opcją terapeutyczną drugiego rzutu są antagoniści receptorów leukotrienowych. Leki te są łatwe w stosowaniu, cechują się wysokim wskaźnikiem przestrzegania przez pacjentów zaleceń i mogą u wielu pacjentów zapewnić skuteczną kontrolę objawów. Można je również stosować z kortykosteroidami wziewnymi jako leki pomocnicze, ale u osób ≥ 12. r.ż. preferowane jest dodanie długodziałających agonistów receptorów β2-adrenergicznych. Lekami najskuteczniejszymi w szybkim zmniejszaniu ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych i szybkim łagodzeniu objawów astmy są wziewni krótkodziałający agoniści receptorów β2-adrenergicznych. Zwiększanie częstości stosowania krótkodziałających agonistów receptorów β2-adrenergicznych w ciągu doby lub stosowanie ich częściej niż dwa dni w tygodniu lub częściej niż dwie noce w miesiącu na ogół wskazuje na niedostateczną kontrolę astmy i na konieczność wdrożenia lub zintensyfikowania leczenia przeciwzapalnego. Doustne kortykosteroidy systemowe należy stosować w leczeniu zaostrzeń astmy o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Summary:
Proper care of patients with asthma involves the triad of systematic chronic care plans, self-management support, and appropriate medical therapy. Controller medications (inhaled corticosteroids, long-acting beta2 agonists, and leukot­riene receptor antagonists) are the foundation of care for persistent asthma and should be taken daily on a long-term basis to achieve and maintain control of symptoms. Inhaled corticosteroids are the preferred controller medication; studies have demonstrated that when inhaled corticosteroids are used consistently, they improve asthma control more effectively than any other single long-term control medication. Combining long-acting beta2 agonists and inhaled corticosteroids is effective and safe when inhaled corticosteroids alone are insufficient, and such combinations are an alternative to increasing the dosage of inhaled corticosteroids. For patients with mild persistent asthma, leukotriene receptor antagonists are an alternative, second-line treatment option. They are easy to use, have high rates of compli­ance, and can provide good symptom control in many patients. Leukotriene receptor antagonists can also be used as an adjunctive therapy with inhaled corticosteroids, but for persons 12 years and older the addition of long-acting beta2 agonists is preferred. Inhaled short-acting beta2 agonists are the most effective therapy for rapid reversal of airflow obstruction and prompt relief of asthmatic symptoms. Increasing the use of short-acting beta2 agonists or using them more than two days per week or more than two nights per month generally indicates inadequate control of asthma and the need to initiate or intensify anti-inflammatory therapy. Oral systemic corticosteroids should be used to treat moderate to severe asthma exacerbations.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.