Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznanie i leczenie
ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek u kobiet

Streszczenie:
Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek jest częstym zakażeniem bakteryjnym miedniczek nerkowych i nerki, najczęściej obserwowanym u młodych dorosłych kobiet. Najbardziej użyteczne w rozpoznawaniu są wywiad i badanie fizykalne. U większości pacjentek występuje gorączka, która na wczesnym etapie choroby może nie być obecna. Ból w okolicy lędźwiowej („w boku”) występuje u prawie wszystkich chorych; jeśli nie występuje, należy podejrzewać inne rozpoznanie. Dodatni wynik badania ogólnego moczu potwierdza rozpoznanie u pacjentek z wywiadem i wynikami badania fizykalnego wskazującymi na chorobę. Jeśli u pacjentki nie nastąpi odpowiedź na początkowe empiryczne leczenie antybiotykami, należy wykonać posiew moczu, by ukierunkować antybiotykoterapię. Najczęstszym patogenem w ostrym odmiedniczkowym zapaleniu nerek jest Escherichia coli, a w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił wzrost odsetka szczepów E. coli opornych na antybiotyki β-laktamowe o poszerzonym spektrum. Badania obrazowe, zwykle tomografia komputerowa z kontrastem, nie są konieczne, chyba że nie następuje poprawa lub następuje nawrót objawów po początkowej poprawie. U większości pacjentek właściwe jest leczenie ambulatoryjne. Leczenie szpitalne zaleca się u pacjentek z ciężką postacią choroby lub u których podejrzewa się powikłanie. Wytyczne postępowania zalecają jako pierwszy lek ambulatoryjny doustne fluorochinolony, jeśli odsetek szczepów opornych na fluorochinolony w społeczności lokalnej wynosi ≤ 10%. Jeśli odsetek ten przekracza 10%, należy dożylnie podać początkową dawkę ceftriaksonu lub gentamycyny, a następnie włączyć doustny fluorochinolon. Doustne antybiotyki β-laktamowe i trimetoprim/sulfametoksazol nie są odpowiednie w leczeniu ambulatoryjnym z uwagi na wysoki odsetek szczepów opornych. W leczeniu szpitalnym można zastosować kilka schematów antybiotykoterapii, obejmujących podawanie fluorochinolonów, aminoglikozydów i cefalosporyn.

Summary:
Acute pyelonephritis is a common bacterial infection of the renal pelvis and kidney most often seen in young adult women. History and physical examination are the most useful tools for diagnosis. Most patients have fever, although it may be absent early in the illness. Flank pain is nearly universal, and its absence should raise suspicion of an alternative diagnosis. A positive urinalysis confirms the diagnosis in patients with a compatible history and physical examination. Urine culture should be obtained in all patients to guide antibiotic therapy if the patient does not respond to initial empiric antibiotic regimens. Escherichia coli is the most common pathogen in acute pyelonephritis, and in the past decade, there has been an increasing rate of E. coli resistance to extended-spectrum betalactam antibiotics. Imaging, usually with contrast-enhanced computed tomography, is not necessary unless there is no improvement in the patient’s symptoms or if there is symptom recurrence after initial improvement. Outpatient treatment is appropriate for most patients. Inpatient therapy is recommended for patients who have severe illness or in whom a complication is suspected. Practice guidelines recommend oral fluoroquinolones as initial outpatient therapy if the rate of fluoroquinolone resistance in the community is 10 percent or less. If the resistance rate exceeds 10 percent, an initial intravenous dose of ceftriaxone or gentamicin should be given, followed by an oral fluoroquinolone regimen. Oral beta-lactam antibiotics and trimethoprim/sulfamethoxazole are generally inappropriate for outpatient therapy because of high resistance rates. Several antibiotic regimens can be used for inpatient treatment, including fluoroquinolones, aminoglycosides, and cephalosporins.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.