Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Alergiczny nieżyt nosa w świetle
najnowszych wytycznych postępowania w ANN

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Streszczenie:
Tło: W  ostatnich latach powstało wiele opracowań mówiących o  zasadach postępowania diagnostycznego i  leczniczego w  alergicznym nieżycie nosa (ANN), a  w  2012 r. ukazały się pierwsze polskie wytyczne postępowania z  pacjentami z  ANN, wydane pod patronatem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w  Polsce.
Cel: Publikacja powstała, aby w  oparciu o  aktualne rekomendacje postępowania przedstawić odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane postępowaniem z  pacjentem z  ANN.
Metoda: Przegląd aktualnego piśmiennictwa i  wytycznych postępowania w  alergicznym nieżycie nosa.
Omówienie: Alergiczny nieżyt nosa pomimo swojego dość oczywistego obrazu klinicznego jest schorzeniem niejednorodnym, nierzadko wymagającym poszerzonej diagnostyki lub wielospecjalistycznego leczenia. Niezależnie od tego rola lekarza rodzinnego w  postawieniu wstępnej diagnozy i  podjęciu odpowiedniego leczenia jest kluczowa. Publikacja niniejsza przedstawia informacje i  praktyczne wskazówki dotyczące postępowania w  najczęstszych sytuacjach, z  którymi spotykamy się w  codziennej praktyce lekarskiej.

Summary:
Background: In recent years, were developed, a  number of studies talking about the principles of diagnosis and treatment of allergic rhinitis (AR) and in 2012 was published the first Polish guidelines for management of patients with AR issued under the auspices of the College of Family Physicians in Poland.
Aim: This publication, based on the current recommendations of diagnosis and treatment of AR, was prepared to answer frequently asked questions related to AR.
Method: Review of current literature and practice guidelines in allergic rhinitis.
Discussion: Allergic rhinitis, despite its rather obvious clinical picture is a  heterogeneous disorder, often requiring extended multidisciplinary diagnosis or treatment. Regardless, the role of the family physician in making the initial diagnosis and start appropriate treatment is crucial. This publication provides information and practical tips for dealing with common situations that we encounter in everyday medical practice.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.