Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zapalenie żołądka i jelit u dzieci

Część I. Rozpoznanie

Streszczenie:
Ostre zapalenie żołądka i jelit u dzieci jest poważną przyczyną chorobowości w Stanach Zjednoczonych. Źródłem 75-90% przypadków są infekcje wirusowe, głównie spowodowane rotawirusami. Pozostałe infekcje są zwykle bakteryjne, przy czym aż 10% przypadków jest wtórnych w stosunku do zakażenia przez powodującą biegunkę Escherichia coli. Wywiad oraz badanie fizykalne u dzieci z zapaleniem żołądka i jelit powinny skupiać się na ocenie wystąpienia i stopnia odwodnienia oraz określeniu etiologii leżącej u podstaw choroby. Do retrospektywnej oceny stopnia odwodnienia stosuje się często porównanie masy ciała dziecka podczas choroby z masą ciała po zakończeniu leczenia. Trzy objawy przedmiotowe, które najlepiej sugerują występowanie odwodnienia u dzieci, to: nieprawidłowy schemat oddychania, nieprawidłowe napięcie skóry oraz wydłużony powrót włośniczkowy, chociaż w ocenie pomocne są również objawy dotyczące dziecka zgłaszane przez rodziców. Na ogół u dzieci z odwodnieniem o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego nie ma potrzeby oznaczania poziomów elektrolitów w osoczu. Wykonanie badań laboratoryjnych zaleca się tylko wtedy, gdy podejrzewa się ciężkie odwodnienie. W tych przypadkach uzasadnione byłoby podawanie płynów dożylnie. Chociaż nie ma potrzeby, aby rutynowo wykonywać posiew kału, należy to zrobić, jeżeli biegunka utrzymuje się.

Summary:
Acute gastroenteritis in children is a major cause of morbidity in the United States. Viral infections, primarily from rotavirus, cause 75 to 90 percent of cases. The remaining infections are largely bacterial, with as many as 10 percent of cases secondary to diarrheagenic Escherichia coli. The history and physical examination of children with gastroenteritis should focus on assessing for the presence and degree of dehydration and determining the underlying etiology. The child's weight during the illness versus posttreatment is often used to evaluate degree of dehydration retrospectively. The three examination signs that best suggest dehydration in children are an abnormal respiratory pattern, abnormal skin turgor, and prolonged capillary refill time, although parental report of the child's history is also helpful in the assessment. In general, measuring serum electrolyte levels usually is unnecessary in children with mild to moderate dehydration. Laboratory tests are recommended only when severe dehydration is suspected; in such cases, intravenous fluids would be warranted. Although it is not necessary to routinely obtain stool cultures, they should be collected if diarrhea is persistent.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.