Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznanie: ból pięty

Streszczenie:
Ból pięty jest częstym objawem zgłaszanym w poradniach ambulatoryjnych. Może mieć wiele przyczyn, ale najczęstsza jest etiologia mechaniczna. Umiejscowienie bólu może być wskazówką dla ustalenia właściwego rozpoznania. Najczęstszą diagnozą jest zapalenie rozcięgna podeszwowego – stan, który jest przyczyną bólu w przyśrodkowej części podeszwowej pięty, szczególnie po wykonaniu rano kilku pierwszych kroków z przenoszeniem na stopę całego ciężaru ciała i po długich okresach odpoczynku. Inne przyczyny bólu powierzchni podeszwowej pięty obejmują: złamanie przeciążeniowe kości piętowej (progresywne nasilenie bólu po zwiększeniu aktywności lub przejściu na twardszą powierzchnię), zespół usidlenia nerwu (ból, któremu towarzyszy pieczenie, mrowienie lub drętwienie), zespół ubytku ciała tłuszczowego pięty (głęboki ból jak przy stłuczeniu, umiejscowiony w środkowym odcinku pięty), nerwiaki i brodawki zwykłe umiejscowione na podeszwach. Częstą przyczyną bólu w tylnej części pięty jest tendinopatia ścięgna Achillesa. Inne tendinopatie manifestują się bólem zlokalizowanym w miejscu przyczepu zmienionego chorobowo ścięgna. Przyczyną bólu tylnej części pięty może być również deformacja Haglunda (wyrośl kości piętowej, która może powodować zapalenie kaletki maziowej umiejscowionej między piętą a ścięgnem Achillesa) lub choroba Severa (jałowa martwica guza kości piętowej u dzieci). Ból w przyśrodkowej części śródstopia, szczególnie podczas trwającego dłużej obciążenia własnym ciężarem ciała, może być spowodowany zespołem cieśni stępu, który jest wywołany uciskiem nerwu piszczelowego przez troczek zginaczy, przyśrodkową część kości piętowej, tylną część kości skokowej i kostkę przyśrodkową. Zespół zatoki stępu występuje w przestrzeni między kością piętową, kością skokową oraz stawem skokowo-piętowo-łódkowym a skokowo-piętowym. Zespół objawia się bocznym bólem pięty w okolicy śródstopia. Różnicowania między przyczynami bólu pięty można dokonać, zbierając wywiad i przeprowadzając badanie fizykalne oraz odpowiednie badania obrazowe, jeśli są wskazane.

Summary:
Heel pain is a common presenting symptom in ambulatory clinics. There are many causes, but a mechanical etiology is most common. Location of pain can be a guide to the proper diagnosis. The most common diagnosis is plantar fasciitis, a condition that leads to medial plantar heel pain, especially with the first weight-bearing steps in the morning and after long periods of rest. Other causes of plantar heel pain include calcaneal stress fracture (progressively worsening pain following an increase in activity level or change to a harder walking surface), nerve entrapment (pain accompanied by burning, tingling, or numbness), heel pad syndrome (deep, bruise-like pain in the middle of the heel), neuromas, and plantar warts. Achilles tendinopathy is a common condition that causes posterior heel pain. Other tendinopathies demonstrate pain localized to the insertion site of the affected tendon. Posterior heel pain can also be attributed to a Haglund deformity, a prominence of the calcaneus that may cause bursa inflammation between the calcaneus and Achilles tendon, or to Sever disease, a calcaneal apophysitis in children. Medial midfoot heel pain, particularly with continued weight bearing, may be due to tarsal tunnel syndrome, which is caused by compression of the posterior tibial nerve as it courses through the flexor retinaculum, medial calcaneus, posterior talus, and medial malleolus. Sinus tarsi syndrome occurs in the space between the calcaneus, talus, and talocalcaneonavicular and subtalar joints. The syndrome manifests as lateral midfoot heel pain. Differentiating among causes of heel pain can be accomplished through a patient history and physical examination, with appropriate imaging studies, if indicated.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.