Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Omówienie najnowszych (2013) wytycznych postępowania w nadciśnieniu tętniczym ESH/ESC

Pytania praktyczne:
• Na jakiej podstawie rozpoznaje się nadciśnienie tętnicze?
• Jaka jest podstawowa interwencja terapeutyczna u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym?
• Jakie przyczyny nadciśnienia wtórnego należy brać pod uwagę w diagnostyce różnicowej pierwotnego nadciśnienia tętniczego?

Streszczenie:
Tło:
W bieżącym roku pojawiła się aktualizacja wytycznych Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESH/ESC) dotycząca nadciśnienia tętniczego. Pełny tekst dokumentu w języku polskim opublikowano w „Kardiologii Polskiej” w lipcu br. Wytyczne stanowią kontynuację wcześniejszych zaleceń z 2003  i 2007 r.
Cel: Celem tego opracowania jest nie tylko przedstawienie istotnych nowości, które pojawiły się w wytycznych w 2013 r, ale także przypomnienie kluczowych punktów dotyczących opieki nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym.
Metoda: Omówienie wytycznych, przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Nadciśnienie tętnicze jest definiowane jako wartość ciśnienia skurczowego wynosząca ≥ 140 mmHg i/lub ciśnienia rozkurczowego ≥ 90 mmHg. W wytycznych dotyczących nadciśnienia tętniczego podkreśla się, że prewencja chorób sercowo-naczyniowych polega nie tylko na osiągnięciu określonych wartości ciśnienia tętniczego, ale zawiera w sobie ocenę całkowitego ryzyka sercowo-naczyniowego. Ocena wstępna pacjenta z nadciśnieniem powinna obejmować: potwierdzenie rozpoznania nadciśnienia, wykrycie ewentualnego nadciśnienia wtórnego, ocenę czynników ryzyka oraz schorzeń współistniejących. Odpowiednia zmiana stylu życia jest kluczowym elementem prewencji i terapii nadciśnienia. Aktualne zalecenia potwierdzają równoważną rolę diuretyków,  β-adrenolityków, antagonistów wapnia, inhibitorów konwertazy angiotensyny i blokerów receptora angiotensynowego w rozpoczynaniu i kontynuacji leczenia nadciśnienia tętniczego – zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym. Wytyczne prezentują również metody inwazyjnego leczenia opornego nadciśnienia tetniczego, wśród których obiecująca wydaje się denerwacja tętnic nerkowych.
Summary:
Background:
In this year European Society of Hypertension and European Society of Cardiology has issued a newest revision of the guidelines on the diagnosis and management in hypertension. A full text was published in the Kardiologia Polska (7/2013). These guidelines are continuation of the previous recommendations originating from 2003 and 2007.
Aim: To show significant differences from previous issues and to remind the key facts about care of a patient with hypertension.
Method: Critical summary of the guidelines, literature review.
Discussion: Hypertension is defined as values ≥ 140 mmHg of a systolic blood pressure and/or ≥ 90 mmHg of a diastolic blood pressure. The hypertension guidelines are focused not only on blood pressure values but emphasized that prevention of cardiovascular diseases should be related to quantification of total cardiovascular risk. The initial evaluation of a patient with a hypertension should include: confirming the diagnosis of hypertension, detecting causes of secondary hypertension, and assessing cardiovascular risk factors as well as concomitant diseases.  Appropriate lifestyle changes are the cornerstone of the prevention and therapy of hypertension. The currentguidelines confirm that diuretics, beta-blockers, calcium antagonists, angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers are all suitable for the initiation and maintenance of the treatment, either as monotherapy or in the form of combinations. The guidelines presents also methods of invasive approach to treatment of a resistant hypertension, among them the renal denervation method appears to be promising.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.