Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Bartonellozy

Streszczenie:
Tło: Pacjenci z limfadenopatią występującą po urazach związanych z kontaktem ze zwierzętami domowymi zgłaszają się najczęściej do poradni lekarza rodzinnego lub poradni chirurgicznej. Ich objawy mogą być rezultatem bartonellozy.
Cel: Przedstawienie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej chorób wywoływanych przez pałeczki z rodzaju Bartonella.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Bartonellozy to choroby wywoływane przez bakterie z rodzaju Bartonella. Rezerwuarem tych drobnoustrojów są: koty, psy, gryzonie, króliki, kojoty, małpy oraz ludzie, a przenosicielem (wektorem) mogą być wszy, pchły i moskity. Najczęstszą bartonellozą jest choroba kociego pazura. Większość pacjentów stanowią osoby poniżej 20. r.ż. Rokowanie w chorobie kociego pazura jest dobre, a śmiertelność nie przekracza 0,1%. Bartonellozy nie są objęte Ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Chorzy nie podlegają obowiązkowej hospitalizacji. Lekarz rodzinny może mieć wpływ na profilaktykę zakażeń wywoływanych przez bakterie z rodzaju Bartonella poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych w objętej jego opieką populacji.

Summary:
Background: Patients with lymphadenopathy, which began after injury involving contact with domestic animals most frequently present with them symptoms to the general practitioner's office or a surgery clinic. Their symptoms may be result of bartonellosis.
Aim: Providing primary care physicians with information about diseases caused by bacteria of the genus Bartonella.
Method: Literature review.
Discussion: Bartonellosis is caused by bacteria of the genus Bartonella. Their reservoir includes: cats, dogs, rodents, rabbits, coyotes, monkeys and humans, and as vectors may serve louses, fleas and mosquitoes. The most common bartonellosis is a cat scratch disease. The most of the patients are below 20 years old. Prognosis in a cat scratch disease is good, and mortality rate is below 0,1%. Bartonellosis is not included in the Polish law regarding prevention and treatment of infectious diseases. Patients are not obligatory hospitalized. General practitioner can influence the prevention of these infections by promoting healthy attitudes among patients, that are on their lists.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.