Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Różnicowanie i rozpoznawanie drżenia

Streszczenie:
Drżenie – mimowolne, rytmiczne i oscylacyjne ruchy części ciała – jest najczęstszym zaburzeniem ruchowym w praktyce klinicznej. Drżenie spoczynkowe występuje w części ciała, która jest rozluźniona i w pełni podparta – nie musi przeciwstawiać się sile grawitacji. Drżenie podczas aktywności ruchowej występuje przy zamierzonym skurczu mięśni i dzieli się na posturalne, izometryczne oraz kinetyczne. U wszystkich występują nieuznawane za symptomatyczne drżenia fizjologiczne o małej amplitudzie i wysokiej częstotliwości podczas spoczynku lub aktywności. Najpowszechniejszym drżeniem patologicznym jest drżenie samoistne. W połowie przypadków jest ono przekazywane w sposób autosomalny dominujący i dotyka od 0,4 do 6% populacji. Ponad 70% pacjentów z chorobą Parkinsona doświadcza drżenia jako dolegliwości, z którą zgłaszają się do lekarza. Drżenie jest zazwyczaj asymetryczne, pojawia się w stanie spoczynku i staje się mniej widoczne przy zamierzonych ruchach. Cechy związane z psychogennym drżeniem to gwałtowny początek, spontaniczna remisja, zmienna charakterystyka oraz wygaszanie przy odwróceniu uwagi. Inne rodzaje drżenia to drżenie móżdżkowe, dystoniczne, polekowe, metaboliczne oraz ortostatyczne. Pierwszym krokiem w ocenie pacjenta, u którego występuje drżenie, jest zaklasyfikowanie drżenia według stanu, który go wywołuje, rozmieszczenia topograficznego oraz częstotliwości. Rozpoznanie drżenia opiera się na informacji klinicznej uzyskanej z dokładnego wywiadu oraz badania fizykalnego. W szczególnie trudnych przypadkach w rozpoznaniu choroby Parkinsona przydatna może być komputerowa tomografia emisyjna pojedynczych fotonów, której celem jest ukazanie spójności szlaków dopaminergicznych w mózgu.

Summary:
Tremor, an involuntary, rhythmic, oscillatory movement of a body part, is the most common movement disorder encountered in clinical practice. Rest tremors occur in a body part that is relaxed and completely supported against gravity. Action tremors occur with voluntary contraction of a muscle and can be further subdivided into postural, isometric, and kinetic tremors. All persons have low-amplitude, high-frequency physiologic tremors at rest and dur­ing action that are not reported as symptomatic. The most common pathologic tremor is essential tremor. In one-half of cases, it is transmitted in an autosomal dominant fashion, and it affects 0.4 to 6 percent of the population. More than 70 percent of patients with Parkinson disease have tremor as the presenting feature. This tremor is typically asymmetric, occurs at rest, and becomes less prominent with voluntary movement. Features consistent with psycho­genic tremor are abrupt onset, spontaneous remission, changing tremor characteristics, and extinction with distrac­tion. Other types of tremor are cerebellar, dystonic, drug- or metabolic-induced, and orthostatic. The first step in the evaluation of a patient with tremor is to categorize the tremor based on its activation condition, topographic distribu­tion, and frequency. The diagnosis of tremor is based on clinical information obtained from a thorough history and physical examination. For particularly difficult cases, single-photon emission computed tomography to visualize the integrity of the dopaminergic pathways in the brain may be useful to diagnose Parkinson disease.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.