Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie w astmie oskrzelowej

Zrewidowane wytyczne GINA 2014

Pytania praktyczne:
• Jakie informacje dla lekarza praktyka wynikają z nowej definicji astmy wg GINA 2014?
• Jakie elementy muszą być zawsze brane pod uwagę przy ocenie kon-
troli astmy?
•  Co należy zawsze uwzględniać przed podjęciem decyzji o zmniej-
szeniu intensywności leczenia u pacjenta z astmą oskrzelową?

Streszczenie:
Tło:
Wzrastająca częstość występowania astmy oskrzelowej, problemy związane z jej „niedodiagnozowaniem” i „nadrozpoznawalnością”, brak stosowania się do zaleceń lekarskich – przyczyniły się do powstania innego niż dotąd dokumentu międzynarodowych wytycznych GINA 2014.
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym zmian wynikających z ostatniej aktualizacji międzynarodowych wytycznych GINA 2014 wraz z szerszym komentarzem tych modyfikacji na podstawie przeglądu najnowszych publikacji.
Metoda: Omówienie wytycznych i przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Pierwszy dokument Globalnej Inicjatywy na rzecz Astmy (GINA) powstał w 1993 r. W latach 2006-2012 przedstawiano co roku aktualizacje poprzedniej wersji na podstawie przeglądu artykułów, które pojawiały się od 1 lipca poprzedzającego roku do 30 czerwca bieżącego roku i mogły mieć wpływ na zmianę zaleceń dotyczących postępowania w astmie. Najnowsze wytyczne stanowią drugą znaczącą rewizję tego dokumentu dokonaną w ciągu ośmiu lat i opierają się na aktualnej i sprawdzonej wiedzy, przedstawionej w przystępnej formie – do zastosowania w codziennej praktyce lekarskiej.

Summary:
Background:
The increasing incidence of asthma, problems with under- and overdiagnosis of that disease,
a lack of adherence to medical recommendations contributed all to publishing a different than previous version document of GINA 2014 guidelines.
Objective: To present family physicians changes resulting from the revision of international GINA guidelines in 2014 together with a wider commentary on these modifications, as based on the review of latest publications.
Method: A guidelines and literature review.
Discussion: The first document of the Global Initiative for Asthma (GINA) was established in 1993. From 2006 to 2012, a yearly update was performed, based on a review of articles, that may affect the change in recommendations for asthma management and that were published in the period from July 1 of the preceding year to June 30 of the current year. The latest guidance document is the second major revision within eight years and is based on current proven knowledge presented in a frendly, form for using in a daily medical practice.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.