Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie w astmie oskrzelowej

Aktualizacja wytycznych GINA 2010

Streszczenie:
Tło:
Astma oskrzelowa jest najczęstszą chorobą przewlekłą u dzieci i dorosłych do 40. r.ż., a częstość jej występowania na całym świecie wzrasta. Próby określenia najlepszych metod diagnostyczno-terapeutycznych, identyfikacji czynników ryzyka zapadalności na astmę i jej zaostrzenia od lat są prowadzone przez Globalną Inicjatywę na rzecz Astmy (GINA). GINA, rozpowszechniając za pomocą wytycznych wiarygodne wyniki badań naukowych, stara się poprawić opiekę nad pacjentami z astmą na całym świecie.
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym zmian wynikających z ostatniej aktualizacji międzynarodowych wytycznych GINA 2010 oraz szerszego komentarza dotyczącego tych modyfikacji na podstawie przeglądu najnowszych publikacji.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Pierwszy dokument Globalnej Inicjatywy na rzecz Astmy (GINA) powstał w 1993 r. Regularna jego aktualizacja, przeprowadzana na podstawie przeglądu artykułów opublikowanych w okresie od 1 lipca poprzedzającego do 30 czerwca bieżącego roku, prowadzona jest od 2006 r. W ostatniej aktualizacji – GINA 2010 – z 402 publikacji spełniających kryteria wstępnej kwalifikacji 23 prace uznano za mające istotny wpływ na treść wytycznych. Za najistotniejszą zmianę należy uznać uwzględnianie dwóch składowych przy całościowej ocenie kontroli astmy.

Summary:
Background: Asthma is most common chronic disease in children and adult younger than 40 years, prevalence of it is increasing worldwide. Attempts to seek the most appropriate diagnostic and therapeutic methods, identification of risk factors for asthma incidence and its exacerbation, are for years the goal to the Global Initiative for Asthma (Global Initiative for Asthma, GINA). GINA by the spread, using the guidelines, reliable results of scientific research seeking to improve the care of patients with asthma worldwide.
Objective: To present familyphysicians changes resulting from the last update of international GINA guidelines in 2010 together with a wider commentary on these modifications, on the basis of the review the latest publications.
Method: A literature review.
Discussion: The first document of the Global Initiative for Asthma (GINA) was established in 1993. Its regular update on the review of articles published in the period ranging from July 1 the previous year to June 30 the current year is conducted every year since 2006. In the latest update – GINA 2010 – from total of 402 publications that met the criteria for pre-qualification, the final 23 works were founded as having a significant impact on the guidelines. For change to be most important is concept that envisages the need to consider two components of the global assessment of asthma control.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.