Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie z zaostrzeniami astmy oskrzelowej

Streszczenie:
Zaostrzenia astmy oskrzelowej można sklasyfikować jako łagodne, umiarkowane, ciężkie lub zagrażające życiu. Kryteria nasilenia zaostrzeń opierają się na objawach i badaniu fizykalnym oraz na wynikach oceny czynności płuc i określeniu wysycenia hemoglobiny tlenem (saturacji). U pacjentów ze szczytowym przepływem wydechowym 50-79% ich najlepszego wyniku można bezpiecznie zastosować w domu do dwóch cykli leczenia w postaci 2-6 inhalacji krótkodziałających β2-agonistów w odstępie 20 minut, a następnie przeprowadzić ponowną ocenę szczytowego przepływu wydechowego i objawów. Użycie ręcznego inhalatora z odmierzaną dawką i zastosowanie komory objętościowej (spejsera) jest u dzieci i dorosłych co najmniej tak samo skuteczne jak terapia β2-agonistą podawanym w nebulizacji. W warunkach ambulatoryjnych i na oddziale ratunkowym celem leczenia jest skorygowanie ciężkiej hipoksemii, szybkie przywrócenie drożności przepływu powietrza w drogach oddechowych oraz zmniejszenie ryzyka nawrotu. Wielokrotnie podane dawki wziewnego leku przeciwcholinergicznego w skojarzeniu z β2-agonistami poprawiają czynność płuc i zmniejszają częstość hospitalizacji dzieci w wieku szkolnym z ciężkimi zaostrzeniami astmy. Wykazano, że dożylne podanie siarczanu magnezu znacząco poprawia czynność płuc i zmniejsza konieczność hospitalizacji u dzieci. Podanie glikokortykosteroidów systemowych w ciągu godziny od zgłoszenia się na oddział ratunkowy zmniejsza konieczność hospitalizacji, przy czym efekt ten jest najbardziej wyraźny u pacjentów z ciężkimi zaostrzeniami. Zapalenie w obrębie dróg oddechowych może utrzymywać się przez wiele dni lub tygodni po wystąpieniu ostrego napadu astmy oskrzelowej; dlatego po wypisie ze szpitala należy kontynuować intensywniejsze niż do tej pory leczenie, dopóki objawy i wartości szczytowego przepływu wydechowego nie powrócą do wartości wyjściowych.

Summary:
Asthma exacerbations can be classified as mild, moderate, severe, or life threatening. Criteria for exacerbation severity are based on symptoms and physical examination parameters, as well as lung function and oxygen saturation. In patients with a peak expiratory flow of 50 to 79 percent of their personal best, up to two treatments of two to six inhalations of short-acting beta 2 agonists 20 minutes apart followed by a reassessment of peak expiratory flow and symptoms may be safely employed at home. Administration using a hand-held metered-dose inhaler with a spacer device is at least equivalent to nebulized beta 2 agonist therapy in children and adults. In the ambulatory and emergency department settings, the goals of treatment are correction of severe hypoxemia, rapid reversal of airflow obstruction, and reduction of the risk of relapse. Multiple doses of inhaled anticholinergic medication combined with beta 2 agonists improve lung function and decrease hospitalization in school-age children with severe asthma exacerbations. Intravenous magnesium sulfate has been shown to significantly increase lung function and decrease the necessity of hospitalization in children. The administration of systemic corticosteroids within one hour of emergency department presentation decreases the need for hospitalization, with the most pronounced effect in patients with severe exacerbations. Airway inflammation can persist for days to weeks after an acute attack; therefore, more intensive treatment should be continued after discharge until symptoms and peak expiratory flow return to baseline.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.