Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ocena i postępowanie z guzami szyi u dzieci

Streszczenie:
Guzy szyi u dzieci zwykle zaliczają się do jednej z trzech kategorii: rozwojowe, zapalne/odczynowe lub nowotworowe. Częste wrodzone guzy rozwojowe w obrębie szyi obejmują: torbiele tarczowo-językowe, torbiele skrzelopochodne, torbiele skórzaste, malformacje naczyniowe oraz naczyniaki. Guzy zapalne szyi mogą być wynikiem limfadenopatii odczynowej, zapalenia węzłów chłonnych (w wyniku zakażeń wirusowych, gronkowcowych i mykobakteriami; lub w wyniku choroby kociego pazura) albo choroby Kawasaki. Występujące często nowotwory łagodne obejmują: raka podstawnokomórkowego wapniejącego Malherbe’a (pilomatrixoma), tłuszczaki, włókniaki, nerwiakowłókniaki oraz guzy ślinianek. Chociaż nowotwory złośliwe są rzadkie u dzieci, to te występujące w tej grupie wiekowej obejmują: chłoniaki, mięsaki mięśni poprzecznie prążkowanych, raki tarczycy oraz przerzuty raka nosogardła. Badania diagnostyczne wykonywane w przypadku guza szyi mogą obejmować: pełną morfologię krwi, badanie w kierunku gruźlicy za pomocą oczyszczonej pochodnej białkowej (tuberkuliny oczyszczonej), pomiar miana przeciwciał przeciwko wirusowi Epsteina i Barr, przeciwciał wykrywanych w chorobie kociego pazura, przeciwko cytomegalowirusowi, ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności oraz Toxoplasma gondi, jeśli w dane z wywiadu wzbudzają podejrzenie którejkolwiek z tych chorób. W przypadku guzów rozwojowych lub wyczuwalnych palpacyjnie preferowanym badaniem obrazowym jest ultrasonografia. Tomografię komputerową z dożylnym podaniem środka kontrastowego zaleca się w celu oceny nowotworu złośliwego lub w przypadku podejrzenia ropnia tylnogardłowego albo w innych przestrzeniach głębokich szyi. Wrodzone guzy szyi wycina się, by zapobiec ich potencjalnemu powiększaniu się oraz wtórnej infekcji. Antybiotykoterapia przy podejrzeniu bakteryjnego zapalenia węzłów chłonnych powinna obejmować swoim zakresem Staphylococcus aureus oraz paciorkowce grupy A. Brak odpowiedzi na podane antybiotyki powinien skłaniać lekarza do rozważenia antybiotykoterapii dożylnej, skierowania w celu ewentualnego wycięcia i drenażu zmiany lub dalszych badań diagnostycznych. Jeśli podejrzewa się nowotwór złośliwy (towarzyszące objawy z grupy B; zmiany twarde, spoiste lub o konsystencji gumy; guz nieprzesuwalny; guz w dole nadobojczykowym; węzeł chłonny o średnicy przekraczającej 2 cm; powiększenie zmian utrzymujące się ponad 2 tygodnie; brak zmniejszenia rozmiaru zmiany po 4-6 tygodniach; nieobecność zapalenia; owrzodzenie; brak odpowiedzi na antybiotykoterapię; lub guz tarczycy), pacjenta należy skierować do chirurga głowy i szyi w celu pilnej oceny i ewentualnej biopsji.
Summary:
Neck masses in children usually fall into one of three categories: developmental, inflammatory/reactive, or neoplastic. Common congenital developmental masses in the neck include thyroglossal duct cysts, branchial cleft cysts, dermoid cysts, vascular malformations, and hemangiomas. Inflammatory neck masses can be the result of reactive lymphadenopathy, infectious lymphadenitis (viral, staphylococcal, and mycobacterial infections; cat-scratch disease), or Kawasaki disease. Common benign neoplastic lesions include pilomatrixomas, lipomas, fibromas, neurofibromas, and salivary gland tumors. Although rare in children, malignant lesions occurring in the neck include lymphoma, rhabdomyosarcoma, thyroid carcinoma, and metastatic nasopharyngeal carcinoma. Workup for a neck mass may include a complete blood count; purified protein derivative test for tuberculosis; and measurement of titers for Epstein-Barr virus, cat-scratch disease, cytomegalovirus, human immunodeficiency virus, and toxoplasmosis if the history raises suspicion for any of these conditions. Ultrasonography is the preferred imaging study for a developmental or palpable mass. Computed tomography with intravenous contrast media is recommended for evaluating a malignancy or a suspected retropharyngeal or deep neck abscess. Congenital neck masses are excised to prevent potential growth and secondary infection of the lesion. Antibiotic therapy for suspected bacterial lymphadenitis should target Staphylococcus aureus and group A streptococcus. Lack of response to initial antibiotics should prompt consideration of intravenous antibiotic therapy, referral for possible incision and drainage, or further workup. If malignancy is suspected (accompanying type B symptoms; hard, firm, or rubbery consistency; fixed mass; supraclavicular mass; lymph node larger than 2 cm in diameter; persistent enlargement for more than two weeks; no decrease in size after four to six weeks; absence of inflammation; ulceration; failure to respond to antibiotic therapy; or a thyroid mass), the patient should be referred to a head and neck surgeon for urgent evaluation and possible biopsy.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.