Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zakażenia skóry i tkanek miękkich
u osób z prawidłową odpornością

Streszczenie:
Wzrastająca częstość występowania nowych przypadków zakażeń skóry i tkanek miękkich wymaga, aby lekarze rodzinni dobrze znali zasady postępowania w tych chorobach. Oznaki infekcji ogólnoustrojowej, takie jak gorączka, tachykardia i niedociśnienie tętnicze, są wskazaniem do prowadzenia postępowania w warunkach szpitalnych. W przypadku osób z zagrażającymi życiu lub szybko postępującymi zakażeniami niezbędne jest pilne skierowanie do chirurga. U pacjentów z niepowikłanymi ropniami o średnicy < 5 cm podstawową interwencją terapeutyczną jest, stosowany jako samodzielna metoda, drenaż chirurgiczny. Przemywanie rany wodą z kranu dawało podobne wyniki jak przemywanie wodą sterylną. Kiedy wskazane jest zastosowanie leków przeciwdrobnoustrojowych, wybór zależy od miejscowych wzorców oporności i wrażliwości na nie. Kiedy podejrzenie, że występują oporne na metycylinę szczepy gronkowca złocistego (MRSA) jest niewielkie, metodą leczenia pierwszego rzutu w niepowikłanych zakażeniach skóry i tkanek miękkich bez ogniskowego zlewania się zmian lub urazu są antybiotyki β-laktamowe. Kiedy wskazane jest empiryczne zastosowanie środka obejmującego zakresem działania MRSA, a zakażenie jest niepowikłane, preferowane są środki doustne, takie jak tetracykliny, trimetoprim/sulfametoksazol i klindamycyna. U pacjentów hospitalizowanych lekiem pierwszego rzutu w zakażaniu MRSA jest wankomycyna, a nowsze środki, takie jak linezolid, daptomycyna i tigecyklina, należy zarezerwować dla pacjentów, którzy nie odpowiadają na leczenie wankomycyną lub nie tolerują go. Nie ma dostatecznej liczby danych wspierających eradykację stanu nosicielstwa u pacjentów z MRSA ani osób, z którymi utrzymują kontakt, za pomocą stosowanej donosowo mupirocyny lub przeciwbakteryjnych środków do mycia ciała. Podstawą prewencji zakażeń MRSA są standardowe środki zapobiegawcze podejmowane w kontroli infekcji, obejmujące prawidłowe i częste mycie rąk.

Summary:
The increasing incidence of skin and soft tissue infections requires family physicians to be familiar with the management of these conditions. Evidence of systemic infection, such as fever, tachycardia, and hypotension, is an indication for inpatient management. Urgent surgical referral is imperative for those with life-threatening or rapidly advancing infections. In patients with uncomplicated abscesses measuring less than 5 cm in diameter, surgical drainage alone is the primary therapeutic intervention. Wound irrigation using tap water has similar outcomes as irrigation using sterile water. When antimicrobials are indicated, choice of agents depends on local resistance and susceptibility patterns. In settings where suspicion of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is low, beta-lactam antibiotics are the first-line treatments for uncomplicated skin and soft tissue infections without focal coalescence or trauma. When empiric coverage for MRSA is indicated and the infection is uncomplicated, oral agents, such as tetracyclines, trimethoprim/sulfamethoxazole, and clindamycin, are preferred. Vancomycin is the first-line agent for MRSA in hospitalized patients, and newer agents, such as linezolid, daptomycin, and tigecycline, should be reserved for patients who do not respond to or cannot tolerate vancomycin therapy. There are insufficient data to support eradicating the carrier state in patients with MRSA or their contacts with nasal mupirocin or antibacterial body washes. Standard infection-control precautions, including proper and frequent handwashing, are a mainstay of MRSA prevention.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.