Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie w fazie podostrej
udaru niedokrwiennego mózgu

Streszczenie:
Udar niedokrwienny mózgu jest trzecią pod względem częstości przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych i częstą przyczyną hospitalizacji. Termin „okres podostry" dotyczy przedziału czasowego od momentu, kiedy podjęto decyzję o niestosowaniu leków trombolitycznych, aż do dwóch tygodni od wystąpienia udaru. Lekarze rodzinni są często włączani w postępowanie w fazie podostrej udaru niedokrwiennego mózgu. Wszyscy pacjenci z tym typem udaru powinni zostać przyjęci do szpitala w okresie podostrym w celu monitorowania pracy serca i stanu neurologicznego. Do ustalenia przyczyny udaru mogą być wskazane badania obrazowe, w tym angiografia rezonansu magnetycznego, badanie ultrasonograficzne tętnic szyjnych i/lub echokardiografia. Należy przeprowadzić ocenę w kierunku ryzyka aspiracji, obejmującą ocenę połykania. Należy też rozpocząć terapię żywieniową, fizykoterapię, terapię zajęciową oraz logopedyczną. Istotne przyczyny chorobowości i śmiertelności występujących po udarze niedokrwiennym mózgu obejmują: żylną chorobę zakrzepowo-zatorową, odleżyny, zakażenie oraz majaczenie; należy podjąć działania, aby zapobiec tym powikłaniom. W prewencji wtórnej przyszłych udarów w ciągu 24 godzin od wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u wszystkich pacjentów bez przeciwwskazań należy rozpocząć leczenie przeciwpłytkowe za pomocą kwasu acetylosalicylowego. Jeden z kilku schematów leczenia przeciwpłytkowego należy kontynuować długoterminowo. W większości sytuacji należy również podać statynę. Chociaż początkowo uzasadnione jest liberalne podejście do wysokich wartości ciśnienia tętniczego, w ciągu 24 godzin należy rozpocząć terapię przeciwnadciśnieniową. Należy też uzyskać kontrolę cukrzycy i udzielić pacjentom odpowiednich porad dotyczących modyfikacji stylu życia, służących zmniejszeniu ryzyka udaru. Leczenie rehabilitacyjne po okresie hospitalizacji poprawia wyniki i dlatego należy je rozważyć.

Summary:
Ischemic stroke is the third leading cause of death in the United States and a common reason for hospitalization. The subacute period after a stroke refers to the time when the decision to not employ thrombolytics is made up until two weeks after the stroke occurred. Family physicians are often involved in the subacute management of ischemic stroke. All patients with an ischemic stroke should be admitted to the hospital in the subacute period for cardiac and neurologic monitoring. Imaging studies, including magnetic resonance angiography, carotid artery ultrasonography, and/or echocardiography, may be indicated to determine the cause of the stroke. Evaluation for aspiration risk, including a swallowing assessment, should be performed, and nutritional, physical, occupational, and speech therapy should be initiated. Significant causes of morbidity and mortality following ischemic stroke include venous thromboembolism, pressure sores, infection, and delirium, and measures should be taken to prevent these complications. For secondary prevention of future strokes, antiplatelet therapy with aspirin should be initiated within 24 hours of ischemic stroke in all patients without contraindications, and one of several antiplatelet regimens should be continued long-term. Statin therapy should also be given in most situations. Although permissive hypertension is initially warranted, antihypertensive therapy should begin within 24 hours. Diabetes mellitus should be controlled and patients counseled about lifestyle modifications to reduce stroke risk. Rehabilitative therapy following hospitalization improves outcomes and should be considered.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.