Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Stosowanie opioidów
w przewlekłym bólu nienowotworowym

Część I: znane wiadome i znane niewiadome

Streszczenie:
Tło:
Opioidy mają zasadniczą, ograniczoną w czasie rolę w naszym postępowaniu z bólem ostrym i terminalnym, a otwartą kwestią jest ich rola w postępowaniu z uzależnieniem od opioidów. Mają również zastosowanie w postępowaniu z przewlekłym bólem nienowotworowym.
Cel: Przedstawienie wiedzy, na temat tego, co wiemy i czego nie wiemy odnośnie stosowania opioidów w przewlekłym bólu nienowotworowym z zastosowaniem podejścia opartego na potwierdzonych danych.
Omówienie: Baza potwierdzonych danych dla długotrwałego stosowania opiatów przy przewlekłym bólu nienowotworowym jest mizerna, słabo wspierając minimalną poprawę wskaźników bólu, z niewielką liczbą lub brakiem potwierdzonych danych dla poprawy funkcjonowania. Za wieloma badaniami i profesjonalnymi szkoleniami w tej dziedzinie stały komercyjne interesy. Eskalacja przepisywania opioidów w powtarzalny sposób wiązała się z mnóstwem szkód jednostkowych i publicznych, w tym zgonami z przedawkowania. Wielu pacjentów długotrwale przyjmujących opioidy może nigdy nie być w stanie zmniejszyć ich dawki do odstawienia, mimo towarzyszących im działań toksycznych i braku skuteczności. Lekarze przepisujący te środki potrzebują zaznajomienia się z dobrymi praktykami w opiece przy stosowaniu leków tej grupy, przy wskazaniach opartych na potwierdzonych danych. Poza tymi sferami przewlekłego bólu nienowotworowego lekarz rodzinny potrzebuje czasu i wytrwałości potrzebnych
w celu wdrażania strategii łagodzenia ryzyka. Jeśli lekarz rodzinny uważa jednak, że postępowanie w przewlekłym bólu nienowotworowym wymaga zastosowania opioidów, to przepisywanie ich musi być zarówno wybiórcze, jak i ostrożne, aby umożliwić pacjentom zachowanie lub odzyskanie kontroli nad postępowaniem z ich bólem.
Summary:
Background:
Opioids have a critical, time-limited role in our management of acute and terminal pain and an open-ended role in our management of opioid dependency. They also have a use in the management of chronic non-cancer pain.
Objective: To provide an understanding of what is known, and what is not known, about the use of opioids in chronic non-cancer pain using an evidence-based approach.
Discussion: For chronic non-cancer pain, the evidence base for the long-term use of opiates is mediocre, with weak support for minimal improvements in pain measures and little or no evidence for functional restoration. Much research and professional education in this field has been underwritten by commercial interests. Escalating the prescribing of opioids has been repeatedly linked to a myriad of individual and public harms, including overdose deaths. Many patients on long-term opioids may never be able to taper off them, despite their associated toxicities and lack of efficacy. Prescribers need familiarity with good opioid care practices for evidence-based indications. Outside these areas, in chronic non-cancer pain, the general practitioner needs to use time and diligence to implement risk mitigation strategies. However, if a GP believes chronic non-cancer pain management requires opioids, prescribing must be both selective and cautious to allow patients to maintain, or regain, control of their pain management.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.