Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznawanie i leczenie POChP
w świetle zaleceń GOLD 2011

Streszczenie:
Tło: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest najczęstszym przewlekłym schorzeniem układu oddechowego. W 2011 r. ukazała się aktualizacja Wytycznych Światowej Inicjatywy na rzecz Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease).
Cel: Przedstawienie aktualnych zasad rozpoznawania i leczenia POChP według GOLD 2011.
Metoda: Omówienie wytycznych.
Omówienie: POChP rozpoznaje się na podstawie objawów (przewlekły kaszel, odkrztuszanie plwociny, duszność), czynników ryzyka (osoby palące, narażone na dym tytoniowy lub zanieczyszczenia powietrza) i obturacji w badaniu spirometrycznym (wskaźnik FEV1/FVC < 70% po podaniu krótkodziałającego leku rozszerzającego oskrzela). U chorych z POChP zaleca się ocenę nasilenia objawów za pomocą zmodyfikowanej skali Rady ds. Badań Medycznych – mMRC (modified Medical Research Council) lub testu oceniającego POChP – CAT (COPD Assessment Test). Ocena ryzyka zaostrzeń dokonywana jest na podstawie stopnia obturacji (podział na 4 stopnie zaawansowania na podstawie pomiaru FEV1 – stopień 3. i 4. wskazują na duże ryzyko) oraz liczby zaostrzeń w poprzedzających 12 miesiącach (2 lub więcej zaostrzeń wskazuje na duże ryzyko). Zależnie od nasilenia objawów i ryzyka pogorszenia chorych można podzielić na 4 kategorie. Wybór leków jest uwarunkowany kategorią, do której pacjent należy. W leczeniu farmakologicznym POChP wykorzystywane są cholinolityki, β2-mimetyki, inhibitory fosfodiesterazy-4, kortykosteroidy wziewne i doustne, metyloksantyny.

Abstract:
Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is the most frequent chronic disease of the respiratory tract. In 2011 a new update of GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) guidelines was released.
Objective: To present principles of diagnosis and management of chronic obstructive pulmonary disease according to GOLD 2011.
Method: GOLD 2011 guidelines review.
Discussion: COPD is diagnosed in patients presenting with symptoms (chronic cough, sputum production and dyspnoea) with risk factors (tobacco smokers, people exposed to smoke or air pollution) and airflow limitation documented by spirometry (FEV1/FVC < 70% after short-term bronchodilator). In the assessement of symptoms in people with COPD the use of mMRC (modified Medical Research Council) scale or CAT (COPD Assessment Test) scale is recommended. The assessement of the risk of exacerbation is based on GOLD spirometric classification (FEV1 measurement) with grades 3 or 4 indicating high risk and on the number of exacerbations in the preceding 12 months (2 or more exacerbations indicate high risk). In the combined assessement of COPD patients both symptoms and risk of exacerbation are taken into account. Patients can be categorized into 4 groups. The recommended algorithm of pharmacologic management is based on the above mentioned classification. In pharmacological management of COPD drugs from different groups are applied; cholinolitics, beta-2-mimetics, fosfodiesterase4 inhibitors, inhaled and oral corticosteroids, methyloxanthines.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.