Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Jak utrzymać INR w zakresie terapeutycznym
u pacjentów leczonych antagonistami witaminy K?

Streszczenie:
Tło:
Często trudno uzyskać pełną kontrolę wartości INR u chorych leczonych VKA.
Cel: Zapoznanie lekarzy rodzinnych z problemem utrzymania zakresu terapeutycznego INR.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa z uwzględnieniem polskich i międzynarodowych wytycznych postępowania w leczeniu za pomocą VKA.
Omówienie: Antagoniści witaminy K (VKA) są najczęściej stosowanymi lekami w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków, sztucznymi zastawkami serca, żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i chorobą wieńcową. Ich stosowanie wymaga kontroli znormalizowanego współczynnika międzynarodowego (INR). Ryzyko powikłań zatorowo-zakrzepowych i krwotocznych wzrasta, gdy wartość INR jest poza wartościami terapeutycznymi. Na efekt działania VKA mają wpływ czynniki genetyczne oraz czynniki środowiskowe, takie jak leki, rodzaj pokarmów, zioła, suplementy diety, choroby współistniejące oraz nasilenie wysiłku fizycznego. Bezpieczne leczenie VKA wymaga współpracy lekarzy rodzinnych ze specjalistami i pielęgniarkami. Leczenie tymi preparatami wymaga szczegółowej wiedzy na temat czynników wpływających na efekt działania VKA i dlatego program edukacyjny powinien być skierowany zarówno do pacjentów, jak i do ich rodzin oraz lekarzy.

Summary:
Background:
Complete control of INR values in subjects treated with VKAs is often difficult to achieve.
Objective: Familiarizing GPs with the issues of maintaining a therapeutic range of INR.
Method: Review of the literature, including Polish and international clinical practice guidelines addressing the management of VKA-treated patients.
Discussion: Vitamin K antagonists (VKAs) are commonly used in prevention of thromboembolic events in patients with atrial fibrillation, prosthetic hart valves, venous thromboembolism and coronary heart disease. The International Normalized Ratio (INR) is used to evaluate the efficacy of anti-coagulant therapy. The risk of thromboembolic and haemorrhagic complications increases when the INR is out of the therapeutic range. The effect of VKA is influenced by genetic and environmental factors such as: medicines, food, herbal products, dietary supplements, coexisted diseases and pre-existing conditions. Cooperation of family doctors with other specialists and nurses is essential in a safe treatment of VKAs. This treatment requires patients and doctors to be knowledgeable about factors influencing the activity of oral anticoagulants. For this reason educational program on VKA therapy should be conducted among patient, their families and doctors.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.