Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Streszczenie:
Tło:
Ostre zakażenia górnych dróg oddechowych, a zwłaszcza przeziębienie oraz ostre powirusowe niebakteryjne zapalenie jam nosa i zatok przynosowych, to częste przyczyny wizyt lekarskich i niepotrzebnego stosowania antybiotyków – zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.
Cel: Celem opracowania jest przekazanie najnowszych zaleceń dotyczących diagnostyki (klinicznej, mikrobiologicznej i obrazowej) oraz leczenia ostrego zapalenia jam nosa i zatok przynosowych u dzieci i dorosłych.
Metoda: Dokonano przeglądu rodzimych (Rekomendacje 2010) i międzynarodowych (EPOS, opublikowanych w 2012 r.) zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia ostrego zapalenia jam nosa i zatok przynosowych oraz przeglądu piśmiennictwa w zakresie mniej konwencjonalnych lub niejednoznacznych sposobów leczenia tego schorzenia.
Omówienie: Przeziębienie jest najłagodniejszą formą ostrego zapalenia jam nosa i zatok przynosowych, trwającą z reguły 5-10 dni. Ostre powirusowe, z reguły niebakteryjne, zapalenie cechuje się utrzymywaniem się objawów dłużej niż 10 dni lub ich zaostrzeniem po 5 dniach trwania choroby. Ostre bakteryjne zapalenie stanowi znikomy (nie przekraczający 2%) odsetek ostrych zapaleń zatok. Rozpoznanie ostrego zapalenia stawia się na podstawie zespołu objawów klinicznych, z których najsilniej za zapaleniem przemawiają: jednostronny ból twarzy, ból zębów szczęki, jednostronna tkliwość zatoki szczękowej oraz śluzowo-ropny wyciek z nosa. Wskazania do diagnostyki mikrobiologicznej, a zwłaszcza obrazowej (RTG zatok, tomografia komputerowa), są niezwykle ograniczone i w zasadzie zarezerwowane dla specjalistów (dla nich też nie są wskazaniami pierwszego rzutu, chyba że mamy do czynienia z powikłaniami lub podejrzeniem powikłań). Podstawową zasadą postępowania terapeutycznego zarówno u dzieci, jak i u dorosłych jest czujne wyczekiwanie bez zastosowania antybiotyku. W przypadku przeziębienia, czyli łagodnej postaci zapalenia jam nosa i zatok, wystarcza zwykle zastosowanie leku przeciwbólowego i przeciwgorączkowego (paracetamol) lub – lepiej – przeciwbólowego, przeciwgorączkowego i przeciwzapalnego (ibuprofen), płukania nosa solą fizjologiczną (do 6. m.ż.) lub hipertoniczną (od 6. m.ż.), leków „odtykających” i ewentualnie niektórych leków ziołowych. Lekiem pierwszego rzutu w bakteryjnym zapaleniu zatok jest doustna amoksycylina podawana w wysokich dawkach. Antybiotykoterapię skorygowaną stosujemy w alergii lub przy nietolerancji określonych antybiotyków, nawrocie zapalenia zatok lub nieskuteczności leczenia pierwszego rzutu.

Summary:
Background:
Acute upper respiratory tract infection, especially a common cold and acute post-viral nonbacterial rhinosinusitis, are the most frequent causes of office visits and unnecessary using of antibiotics in children as well as adults.
Aim: The aim of this paper was to provide the most current recommendations concerning a diagnosis (clinical, microbiological and radiological) and a therapy of acute rhinosinusitis in children and adults.
Method: There wer reviewed Polish (published in 2010) and international (EPOS, published in 2012) recommendations concerning the diagnosis and treatment of acute rhinosinusitis and were reviewed unconventional or of dubious value treatments used in this disease.
Discussion: Common cold is a mildest form of rhinosinusitis, lasting 5-10 days as a rule. Acute post-viral rhinosinusitis, usually nonbacterial inflammation, is characterized by the persistence of manifestations lasting longer than 10 days or exacerbating after 5 days. Acute bacterial rhinosinusitis constitutes the small percentage of all acute sinusitises cases -– not exceeding the 2%. Diagnose of acute rhinosinusitis is made on the basis of clinical symptoms, from which most predictive of sinusitis are: a unilateral pain of the face, a pain of teeth of the upper jaw, a unilateral tenderness in the projectionof the maxillary sinus and a mucous-purulent discharge from the nose. Recommendations for the microbiological and radiological diagnostic tests (X-ray, computed tomography) are extremely limited and as a rule reserved for specialists (also for them these are not the first choice indications, unless we are dealing with or suspect complications). The essential rule of therapeutic recommendations, both in children and adults, is a watchful waiting. In the case of a common cold the proper and sufficient treatment consist of using a drug with an analgesic and anti-febrile properties (paracetamol) or – better – with an analgesic, anti-febrile and anti-inflammatory properties (ibuprofen) together with rinsing the nose with normal saline (up to 6 month of life) or hypertonic saline (by 6 month of life) with decongestants and – if necessary – some herbal medicines. The antibiotic of the first choice in a bacterial rhinosinusitis is amoxicillin used in high doses. In allergy or intolerance of recommended first choice antibiotics, in the case of recurrence of sinusitis and ineffectiveness of the earlier therapy we use corrected antibiotic therapy.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.