Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Dwadzieścia badań najważniejszych
dla lekarzy opieki podstawowej w roku 2011

Streszczenie:
W 2011 r. dzięki regularnej obserwacji ponad 100 anglojęzycznych czasopism publikujących wyniki badań naukowych grupa siedmiu lekarzy ustaliła około 250 badań, dzięki którym możliwa jest poprawa postępowania lekarzy opieki podstawowej i wyników uzyskiwanych u pacjentów (określanych jako POEM [ukierunkowane na pacjenta potwierdzone dane, które mają znaczenie, patient-oriented evidence that matters]). Stosując walidowane narzędzie, kanadyjscy lekarze opieki podstawowej oceniali znaczenie każdego z POEM, w miarę jak otrzymywali je w swoich e-mailach. W artykule tym, zgodnie z ich oceną, podsumowano 20 najistotniejszych POEM z 2011 r.,
zmieniających postępowanie lekarzy. Uważamy, że podejście to ma większe znaczenie i jest bardziej zasadne niż subiektywna lista badań wybrana przez ekspertów lub redaktorów, ponieważ jest oparte na aktualnej ocenie praktykujących lekarzy opieki podstawowej. Wybrane POEM dotyczą między innymi następujących tematów: jak najlepiej mierzyć ciśnienie tętnicze krwi, brak korzyści z intensywnej kontroli glikemii; ilościowa ocena korzyści stosowania statyn w prewencji zdarzeń sercowych, metody leczenia zaburzeń czynnościowych w obrębie jamy brzusznej oraz postępowanie w bólu krzyża.
Summary:
In 2011, through regular surveillance of more than 100 English-language research journals, a group of seven clinicians identified approximately 250 studies with the potential to improve the practice of primary care physicians and the outcomes of patients (designated as POEMs [patient-oriented evidence that matters]). Using a validated tool, Canadian primary care physicians have been rating the relevance of each POEM as they receive it in their e-mail. This article summarizes 20 of the most relevant, practice-changing POEMs from 2011 as determined by these raters. We believe this approach has greater relevance and validity than a subjective list of studies selected by experts or editors, because it is based on the actual ratings of practicing primary care physicians. These POEMs address topics that include how to best measure blood pressure, the lack of benefit of intensive glucose control, quantification of the benefit of statins for prevention of cardiac events, treatments for functional abdominal disorders, and management of low back pain.

POEM pochodzą z bazy Essential Evidence Plus, systemu wspierającego podejmowanie decyzji w miejscu sprawowania opieki nad pacjentem (point-of-care) publikowanego przez wydawnictwo Wiley-Blackwell. W celu uzyskania większej ilości informacji proszę odwiedzić stronę http://www.essentialevidenceplus.com.
Pełne teksty POEM omawianych w tym artykule dostępne są na stronie http://www.aafp.org/afp/poems2011.html

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.