Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Jałowa martwica kości

Częsta przyczyna bólu rosnących kości

Streszczenie:
Jałowa martwica kości (osteochondroza) to nazwa używana do opisania grupy zaburzeń dotyczących rosnącego szkieletu. Zaburzenia te wynikają z nieprawidłowego wzrastania, urazu lub przeciążenia rozwijającej się chrząstki wzrostowej i leżących w sąsiedztwie jąder (ośrodków) kostnienia. Dokładna etiologia tych schorzeń jest nieznana, ale mogą w niej odgrywać rolę przyczyny genetyczne, powtarzające się urazy, nieprawidłowości dotyczące naczyń, czynniki mechaniczne i zaburzenia równowagi hormonalnej. Choroba Legga, Calvégo i Perthesa jest chorobą stawu biodrowego, powodującą jego ból, utykanie niezwiązane z urazem i ból kolana. Choroby Osgooda i Schlattera oraz Sindinga, Larsena i Johannsona są częstymi przyczynami bólu przedniej części kolana, który nasila się przy skakaniu i klęczeniu. Choroba Severa powoduje ból pięty, nasilający się przy aktywności fizycznej i noszeniu korków piłkarskich. Często naśladuje zapalenie ścięgna Achillesa. Leczenie polega na zmianie aktywności fizycznej i modyfikacji obuwia, noszeniu wkładek amortyzujących pod piętę oraz ćwiczeniach rozciągających mięśnie łydek. Choroba Freiberga i choroba Köhlera często powodują ból stopy i są to schorzenia, odpowiednio, głowy kości śródstopia oraz kości łódkowatej. Zdjęcia rentgenowskie pokazują sklerotyzację, spłaszczenie i fragmentację kości w obu chorobach. Ból łokcia może być spowodowany przez apophysitis nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej lub chorobę Pannera. Apophysitis nadkłykcia przyśrodkowego nasila się przy częstym wykonywaniu rzutów, a metodą leczenia jest zaprzestanie wykonywania rzutów oraz stosowanie paracetamolu lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Choroba Pannera jest najczęstszą przyczyną bólu bocznej powierzchni łokcia u dzieci poniżej 10. r.ż. Może być związana z częstym wykonywaniem rzutów, ale nie musi i ustępuje samoistnie. Choroba Scheuermanna powoduje ból pleców oraz garb powstający w wyniku przedniego sklinowacenia trzonów kręgowych.

Summary:
Osteochondrosis is a term used to describe a group of disorders that affect the growing skeleton. These disorders result from abnormal growth, injury, or overuse of the developing growth plate and surrounding ossification cen­ters. The exact etiology of these disorders is unknown, but genetic causes, repetitive trauma, vascular abnormalities, mechanical factors, and hormonal imbalances may all play a role. Legg-Calvé-Perthes disease is a hip disorder that causes hip pain, an atraumatic limp, and knee pain. Osgood-Schlatter and Sinding-Larsen–Johannson diseases are common causes of anterior knee pain that is aggravated by jumping activities and kneeling. Sever disease causes heel pain that is exacerbated by activity and wearing cleats. It often mimics Achilles tendinitis and is treated with activity and shoe modifications, heel cups, and calf stretches. Freiberg disease and Köhler bone disease often cause foot pain and are disorders of the metatarsal head and navicular bone, respectively. Radiographs show sclerosis, flattening, and fragmentation of bone in both diseases. Elbow pain can be caused by medial epicondyle apophysitis or Panner dis­ease. Medial epicondyle apophysitis is exacerbated by frequent throwing and is treated with throwing cessation and acetaminophen or nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Panner disease is the most common cause of lateral-sided elbow pain in children younger than 10 years. It may or may not be associated with frequent throwing, and it resolves spontaneously. Scheuermann disease causes back pain and a humpback deformity from vertebral bone anterior wedg­ing.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.