Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Uaktualnione kryteria AAP dotyczące UTI
u gorączkujących niemowląt i małych dzieci

Streszczenie:
W roku 2011 Amerykańska Akademia Pediatrii (American Academy of Pediatrics) opublikowała uaktualnienie pochodzących z 1999 r. własnych wytycznych postępowania w praktyce klinicznej dotyczących zakażeń układu moczowego u gorączkujących niemowląt i małych dzieci w wieku od 2 do 24 miesięcy życia. Nowe wytyczne postępowania w praktyce klinicznej zawierają kilka istotnych aktualizacji opartych o potwierdzone dane, które pojawiły się w ciągu ostatniej dekady. Zaktualizowane wytyczne obejmują kliniczne kryteria dotyczące pobierania próbek moczu. Obecnie rozpoznanie wymaga stwierdzenia oznak zakażenia w postaci zarówno nieprawidłowych wyników badania ogólnego moczu, jak i dodatnich wyników posiewu moczu (kryterium dla wyniku dodatniego zostało obniżone z co najmniej 100 tys. jednostek tworzących kolonie na ml do przynajmniej 50 tys. jednostek tworzących kolonie na ml). Leczenie doustne uważa się obecnie za równie skuteczne jak leczenie pozajelitowe. Wciąż zaleca się wykonywanie ultrasonografii nerek i pęcherza moczowego, ale największą zmianą w obecnych wytycznych jest brak zalecenia rutynowego wykonania cystouretrografii mikcyjnej po pierwszym epizodzie zakażenia dróg moczowych. Badania kontrolne opierają się raczej na ocenie dzieci w kierunku obecności zakażenia układu moczowego w trakcie kolejnych epizodów gorączki niż na rutynowym powtarzaniu posiewów moczu.

Summary:
In 2011, the American Academy of Pediatrics released a revision of its 1999 clinical practice guideline on urinary tract infections in febrile infants and young children two to 24 months of age. The new clinical practice guideline has several important updates based on evidence generated over the past decade. The updated guideline includes clinical criteria for collecting urine specimens. Diagnosis now requires evidence of infection from both abnormal urinalysis results and positive urine culture results (the criterion for a positive culture has been reduced from at least 100,000 colony-forming units per mL to at least 50,000 colony-forming units per mL). Oral treatment now is considered to be as effective as parenteral treatment. Renal and bladder ultrasonography is still recommended, but the biggest change in the current guideline is that routine voiding cystourethrography is no longer recommended after the first urinary tract infection. Follow-up is based on evaluating children for urinary tract infection during subsequent febrile episodes, rather than routinely performing repeat urine cultures.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.