Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Amerykanie kontra Europejczycy
– czyli kontrowersje wokół aktualnych wytycznych
leczenia nadciśnienia tętniczego

Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym
u dorosłych według wytycznych JNC 8 oraz ESC/ESH

Pytania praktyczne:
• Jaką docelową wartość ciśnienia tętniczego przyjęto w zaleceniach europejskich dla chorych > 80. r.ż.?
• Jakie grupy leków należą do środków preferowanych wg zaleceń ESC/ESH w momencie rozpoczynania terapii hipotensyjnej?
• Którą strategię prowadzenia terapii hipotensyjnej wskazano w wytycznych ESC/ESH jako tę, która wiąże się z większym prawdopodobieństwem uzyskania docelowych wartości ciśnienia?

Streszczenie:
Tło: Nadciśnienie tętnicze (NT) jest najczęstszą chorobą układu krążenia. Szacuje się, że dotyczy ona 20-40% dorosłych w populacji krajów rozwiniętych. W badaniach obserwacyjnych wykazano liniową zależność pomiędzy ciśnieniem krwi a ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych. Z kolei w badaniach z randomizacją wykazano, że skuteczne obniżenie ciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym może zmniejszać ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia i/lub udaru mózgu o ok. 20-40%.
Cel: Przybliżenie lekarzowi rodzinnemu najnowszych zaleceń dotyczących szeroko pojętych zagadnień związanych z nadciśnieniem tętniczym w aspekcie niedawno opublikowanych europejskich oraz amerykańskich wytycznych postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Zachęcenie do zapoznania się z treścią obydwu dokumentów.
Metoda: Omówienie wytycznych, przegląd piśmiennictwa, podsumowanie najważniejszych rekomendacji.
Omówienie: Nieustanny rozwój metod leczenia nadciśnienia tętniczego oraz dostęp do ciągle aktualizowanych wyników badań klinicznych nieodwołalnie pociągają za sobą konieczność stałego udoskonalania oraz rozszerzania rekomendacji dotyczących leczenia osób z podwyższonym ciśnieniem tętniczym. Ubiegły rok obfitował w aktualizowane wydania dokumentów zawierających zalecenia odnoszące się do leczenia nadciśnienia tętniczego. Rekomendacje te różnią się między innymi w zakresie wartości ciśnienia tętniczego krwi będących wskazaniem dla rozpoczęcia terapii oraz grup leków wskazanych w terapii pierwszego rzutu w zależności od wieku chorego. W artykule podjęto próbę porównania rekomendacji opracowanych w 2013 r. przez amerykański Zjednoczony Narodowy Komitet Naukowy (JNC) oraz Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC)/Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ESH).
Summary:
Background: Hypertension is the most common of cardiovascular diseases. It is estimated, that it affects from 20% to 40% of adults in the population of developed countries. Observational studies have demonstrated a linear relationship between blood pressure (BP) and the risk of cardiovascular events. In turn, randomized controlled trials have found that lowering BP in patients with hypertension can reduce risk of cardiovascular and stroke death by 20% to 40%.
Aim: To present for family physicians the latest recommendations regarding issues associated with hypertension in the context of the recently published European and American guidelines for the management of arterial hypertension. To encourage them to read the full contents of both documents.
Method: Guidelines review, references review, summary of the most important recommendations.
Discussion: Continuous progress in the field of hypertension therapy, and access to continuously updated evidence-based research results inevitably lead to the need of continuous improvement and expansion of recommendations for the treatment of patients with elevated blood pressure. Last year was abundant in updated releases of documents containing the recommendations related to the treatment of hypertension. These recommendations differ, among others: the value of the blood pressure, which is an indication to start therapy, or drug classes used as the first-line treatment depending on patient age. In this article we tried to compare recommendations developed by the European Society of Cardiology (ESC)/European Society of Hypertesion (ESH) and the Eight Joint National Comittee (JNC 8).

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.