Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Wyprzenie i wtórne zakażenia skóry

Streszczenie:
Wyprzenie jest powierzchownym zapaleniem skóry występującym na dwóch ściśle przylegających do siebie i przeciwstawnych powierzchniach skóry, powstającym w wyniku wilgoci, tarcia i braku wentylacji. Wydzieliny ciała, obejmujące pot, mocz i kał, często zaostrzają zapalenie skóry. Badanie przedmiotowe fałdów skóry uwidacznia obszary rumienia z łuszczeniem na obwodzie. Nadmierne tarcie i zapalenie mogą być przyczyną przerwania ciągłości skóry, co stwarza wrota dla wtórnych zakażeń grzybiczych i bakteryjnych, takich jak infekcje wywołane przez drożdżaki z rodzaju Candida, paciorkowce β-hemolizujace grupy A oraz Corynebacterium minutissimum. Wyprzenie drożdżakowe rozpoznaje się klinicznie, opierając się na charakterystycznej obecności zmian satelitarnych. Rozpoznanie może być potwierdzone poprzez badanie preparatu z dodaniem roztworu wodorotlenku potasu. Przypadki oporne wymagają leczenia flukonazolem. Nadkażenia bakteryjne można zdiagnozować za pomocą posiewu lub badania w lampie Wooda. Zmiany grzybicze leczy się miejscowymi preparatami nystatyny, klotrimazolu, ketokonazolu, oksykonazolu lub ekonazolu. Wtórne zakażenia paciorkowcowe leczy się miejscową mupirocyną lub doustną penicyliną. Zakażenia bakterią Corynebacterium leczy się doustną erytromycyną.
Summary:
Intertrigo is a superficial inflammatory dermatitis occurring on two closely opposed skin surfaces as a result of moisture, friction, and lack of ventilation. Bodily secretions, including perspiration, urine, and feces, often exacerbate skin inflammation. Physical examination of skin folds reveals regions of erythema with peripheral scaling. Excessive friction and inflammation can cause skin breakdown and create an entry point for secondary fungal and bacterial infections, such as Candida, group A beta-hemolytic streptococcus, and Corynebacterium minutissimum. Candidal intertrigo is commonly diagnosed clinically, based on the characteristic appearance of satellite lesions. Diagnosis may be confirmed using a potassium hydroxide preparation. Resistant cases require oral fluconazole therapy. Bacterial superinfections may be identified with bacterial culture or Wood lamp examination. Fungal lesions are treated with topical nystatin, clotrimazole, ketoconazole, oxiconazole, or econazole. Secondary streptococcal infections are treated with topical mupirocin or oral penicillin. Corynebacterium infections are treated with oral erythromycin.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.