Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Miejsce antagonistów receptora angiotensyny II
w terapii nadciśnienia tętniczego wg wytycznych PTNT 2011

Streszczenie:           
Tło: Układ renina-angiotensyna-aldosteron odgrywa zasadniczą rolę w homeostazie układu sercowo-naczyniowego, a jego zwiększona aktywność prowadzi do rozwoju wielu chorób sercowo-naczyniowych. Podstawowym sposobem blokowania aktywności tego systemu jest wykorzystanie antagonistów receptora angiotensyny II. Terapia lekami z tej grupy jest związana z mniejszą częstością występowania działań ubocznych w porównaniu z inhibitorami konwertazy angiotensyny. W prospektywnych badaniach z doborem losowym potwierdzono,
że terapia sartanami poprawia przeżywalność i jakość życia oraz zmniejsza częstość hospitalizacji.
Cel: Zapoznanie lekarzy rodzinnych z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi stosowania antagonistów receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego.
Metoda: Omówienie wytycznych, przegląd piśmiennictwa.  
Omówienie: Antagoniści receptora angiotensyny II należą do głównych grup leków stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego. W wielu badaniach wykazano, że sartany korzystnie wpływają na profil metaboliczny, zmiany naczyniowe oraz czynność nerek. W ostatnich latach duży nacisk kładzie się na konieczność indywidualizacji terapii. W artykule przedstawiono rolę antagonistów receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego, zwracając szczególną uwagę na choroby współwystępujące z nadciśnieniem, stanowiące wskazania do ich zastosowania.
Summary:         
Background:
The renin-angiotensin-aldosterone system plays a fundamental role in the homeostasis of the cardiovascular system, and its increased activity leads to the development of many cardiovascular diseases. The fundamental method of blocking the activity of this system is the use of angiotensin II receptor blockers. Treatment with this group of drugs is associated with low prevalence side effects compared to angiotensin-converting enzyme inhibitors. Prospective randomized trials have consistently concluded that this therapy improves survival and quality of life and decreases the hospitalization rate.
Objective: Acquaintance family physicians with the newest guidelines for angiotensin receptor blockers in therapy for arterial hypertension.
Method: Guidelines review, references review.  
Discussion: Angiotensin II receptor blockers are regarded as a one of the main groups of antihypertensive drugs. Many studies have shown that sartans have a favorable effect on the metabolic profile, vascular changes as well as on renal function. In recent years the emphasis in the treatment of hypertension has been on the individualization of treatment. The article discusses the role of angiotensin II receptor blockers in the treatment of hypertension paying attention to conditions favouring use of this group of drugs.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.