Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Terapia skojarzona w leczeniu nadciśnienia tętniczego

Wytyczne PTNT 2011 oraz ESH/ESC

Streszczenie:
Tło: Wyniki opublikowanego ostatnio badania NATPOL 2011 wskazują, że obecnie nadciśnienie tętnicze stwierdza się u ok. 32% dorosłych Polaków. Populacja ta stale rośnie i jest większa o 2% niż dziesięć lat temu. Ciśnienie tętnicze jest właściwie kontrolowane tylko u kilkunastu procent pacjentów z nadciśnieniem, a jedną z przyczyn takiego stanu może być niedostateczne wykorzystanie potencjału leków hipotensyjnych przez lekarzy wybierających monoterapię w leczeniu tego schorzenia.
Cel: Zapoznanie lekarzy rodzinnych z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi leczenia skojarzonego w nadciśnieniu tętniczym oraz zwrócenie uwagi na preferowane połączenia lekowe w wybranych sytuacjach klinicznych.
Metoda: Omówienie wytycznych, przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Leczenie skojarzone odgrywa kluczową rolę w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem 2. i 3. stopnia. Właściwie dobrane połączenia leków hipotensyjnych cechują się większą skutecznością i lepszą tolerancją w porównaniu z monoterapią, co przyczynia się do poprawy długoterminowego przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów. Stosowanie preparatów złożonych pozwala na osiągnięcie dodatkowych korzyści wynikających ze zmniejszenia liczby tabletek przyjmowanych przez pacjenta i uproszczenia schematu leczenia, a także umożliwia osiągnięcie lepszej skuteczności hipotensyjnej od samego początku terapii.

Summary:
Background: According to the latest NATPOL 2011 research results, about 32% of adult Poles suffer from arterial hypertension. This population is still rising, and it is 2% higher than ten years ago. Arterial pressure is appropriately controlled only in 12% of patients and one of the causes of this state may be insufficient use of hypotensive drugs by physicians who choose monotherapy.     
Objective: Acquaintance family physicians with the newest guidelines for the combined antihypertensive treatment and consider preferred drug combination in selected clinical situations.
Method: Guidelines review, references review. 
Discussion: Combined antihypertensive treatment is increasingly important, especially in patients with hypertension of the second or third degree. Appropriate combinations of antihypertensive drugs have major advantages over monotherapy, such as increased effectiveness and better tolerance, leading to improved long-term compliance. Combined antihypertensive drugs offer additional benefits due to decreased number of tablets and simplified treatment regimen, as well as more rapid blood pressure control.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.