Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Dieta a doustne antykoagulanty

Pytania praktyczne:
● Które pokarmy mają największy wpływ na działanie przeciwza-krzepowe antagonistów witaminy K?
● Jakie są zalecenia dietetyczne dla pacjentów przewlekle stosujących doustne antykoagulanty?
● Jaki jest udział lekarzy rodzinnych w poradnictwie żywieniowym dla pacjentów w trakcie terapii przeciwkrzepliwej?

Streszczenie:
Tło:
Leczenie przeciwzakrzepowe za pomocą antagonistów witaminy K (VKA) jest zalecane w profilaktyce pierwotnej i wtórnej incydentów zakrzepowo-zatorowych. Doustne antykoagulanty charakteryzują się wąskim „oknem terapeutycznym” i ich działanie może być zaburzone przez dietę. W 2012 roku zaktualizowano polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Ponownie zwrócono uwagę na potrzebę poradnictwa dietetycznego dla pacjentów przewlekle stosujących VKA. W polskim piśmiennictwie brak jest praktycznych i szczegółowych informacji dotyczących diety, które można by przekazać pacjentowi.
Cel: Omówienie zaleceń dietetycznych dla pacjentów przyjmujących przewlekle doustne antykoagulanty.
Metoda: Przegląd aktualnego piśmiennictwa i zaleceń w zakresie diety w trakcie leczenia przeciwkrzepliwego za pomocą VKA.
Omówienie: Witamina K pochodząca z diety, konkurując z VKA o miejsca receptorowe, zaburza ich działanie. Głównym źródłem witaminy K jest witamina K1 (filochinon), znajdująca się przede wszystkim w ciemnozielonych warzywach liściastych i w określonych gatunkach olei. Najważniejsze zalecenie dla pacjentów przewlekle stosujących doustne antykoagulanty to spożywanie odpowiedniej i stałej ilości pokarmów zawierających witaminę K. W artykule przedstawiono również pokarmy, na które należy zwrócić uwagę pacjentów w trakcie terapii przeciwzakrzepowej, ponieważ – niezależnie od zawartości witaminy K – osłabiają lub nasilają one działanie przeciwkrzepliwe w innych mechanizmach.
Summary:
Background:
Anticoagulant therapy with vitamin K antagonists (VKAs) is recommended for the primary and secondary prevention of venous thromboembolism. Oral anticoagulants have a narrow therapeutic window and and diet can influence on their effectiveness. In 2012 Polish Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis Guidelines were updated. Once again attention was paid to the need for dietary counseling to patients taking long-term VKAs. There is a lack of Polish literature containing practical and detailed information about diet, that could be provided to patients.
Aim: To discuss dietary recommendations for patients taking long-term oral anticoagulants.
Method: Review of current literature and recommendations on diet during anticoagulant therapy with VKAs.
Discussion: Dietary vitamin K competes with VKAs for receptor sites and attenuates their effectiveness. The main source of vitamin K is vitamin K1 (phylloquinone), which is found in dark green leafly vegatables and certain types of oils. The most important recommendation for patients taking long-term oral anticoagulants is to maintain adequate and consistent intake of foods containing vitamin K. The article also presents examples of foods, which should be taken in consideration by patients using anticoagulant therapy, because independently from vitamin K content, they reduce or increase anticoagulant effect through different mechanisms. 

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.