Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Dwadzieścia najważniejszych badań naukowych z 2013 roku dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Streszczenie:
W 2013 roku prowadziliśmy comiesięczny monitoring ponad 110 anglojęzycznych czasopism opisujących badania kliniczne i zidentyfikowaliśmy około 250 badań, które potencjalnie mogą zmienić postępowanie lekarzy rodzinnych. Każde badanie było krytycznie oceniane i podsumowane przez grupę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze znajomością medycyny opartej na potwierdzonych danych. Badania oceniano, opierając się na ich znaczeniu dla praktyki w podstawowej opiece zdrowotnej, zasadności oraz prawdopodobieństwie, że mogłyby zmienić postępowanie. Podsumowania te, nazywane POEMI, były wysyłane pocztą elektroniczną do subskrybentów, w tym członków Kanadyjskiego Stowarzyszenia Medycznego (Canadian Medical Association). Do uzyskiwania od tych lekarzy informacji zwrotnych na temat znaczenia klinicznego każdego POEM oraz korzyści, jakich lekarze oczekują odnośnie swojego postępowania, zastosowano narzędzie poddane wcześniej walidacji. W artykule, trzecim odcinku w tej corocznej serii tekstów, podsumowano 20 POEM, które uznano za mające największe znaczenie kliniczne. Objęte artykułem POEM odpowiadają na takie pytania, jak: czy pacjenci muszą być na czczo przed pomiarem lipidów (nie), czy dieta śródziemnomorska zmniejsza śmiertelność (tak), i jakie jest prawdopodobieństwo istotnego klinicznie krwawienia u starszych pacjentów przyjmujących warfarynę (3,8% na rok).

Summary:
In 2013, we performed monthly surveillance of more than 110 English-language clinical research journals, and identified approximately 250 studies that had the potential to change the practice of family physicians. Each study was critically appraised and summarized by a group of primary care clinicians with expertise in evidence-based medicine. Studies were evaluated based on their relevance to primary care practice, validity, and likelihood that they could change practice. These summaries, called POEMs (patient-oriented evidence that matters), are e-mailed to subscribers, including members of the Canadian Medical Association. A validated tool was used to obtain feedback from these physicians about the clinical relevance of each POEM and the benefits the physicians expected for their practice. This article, the third installment in this annual series, summarizes the 20 POEMs judged to have the greatest clinical relevance. The included POEMs address questions such as whether patients must fast before measurement of lipids (no), whether a Mediterranean diet reduces mortality (yes), and the likelihood of clinically important bleeding in older patients taking warfarin (3.8% per year).

POEMS pochodzą z bazy Essential Evidence Plus, systemu wsparcia podejmowania decyzji klinicznych w miejscu sprawowania opieki, publikowanego przez wydawnictwo Wiley-Blackwell Inc. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat proszę odwiedzić stronę http://www.essentialevidenceplus.com

Pełne teksty POEM omawianych w tym artykule są dostępne pod adresem http://www.aafp.org/afp/poems2013

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.