Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Uaktualnienie oceny i postępowania
w dyspepsji czynnościowej

Streszczenie:
Dyspepsja dotyczy każdego roku do 40% dorosłych i często zostaje rozpoznana jako dyspepsja czynnościowa (niewrzodowa). Objawami definiującymi jej rozpoznanie jest uczucie pełności po posiłku, szybkie przesycenie albo ból lub pieczenie w nadbrzuszu, występujące gdy nie jest obecna choroba organiczna będąca ich przyczyną. Objawy te mogą współistnieć z objawami zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego, takimi jak refluks żołądkowo-przełykowy oraz zespół jelita drażliwego wraz z lękiem i depresją. Wywiad i badanie fizykalne mogą pomóc w rozpoznaniu innych przyczyn tych objawów. Objawami ostrzegawczymi poważnych chorób, takich jak np. rak, są: niezamierzona utrata masy ciała, postępujące utrudnienie połykania, uporczywe wymioty, oznaki krwawienia z przewodu pokarmowego i rak w wywiadzie rodzinnym. W takich przypadkach poszerzone badania dodatkowe, badania obrazowe oraz badanie endoskopowe powinny zostać uznane za wskazane klinicznie. Podczas oceny wstępnej strategia „badaj i lecz” w identyfikacji i eradykacji zakażenia Helicobacter pylori jest skuteczniejsza niż leczenie empiryczne i bardziej efektywna względem kosztów niż początkowa endoskopia. Eradykacja H. pylori pomaga 1 na 15 pacjentów z dyspepsją czynnościową rozpoznaną w badaniu endoskopowym, ale może okazać się mało efektywna względem kosztów. Leki, które mogą być korzystne w przypadku dyspepsji czynnościowej, obejmują blokery receptorów histaminowych H2, inhibitory pompy protonowej oraz leki prokinetyczne. Chociaż nie udowodniono, że leki psychotropowe oraz interwencje psychologiczne wpływają korzystnie na pacjentów z dyspepsją czynnościową, są właściwe w leczeniu najczęstszych towarzyszących chorób psychicznych.

Summary:
Dyspepsia affects up to 40 percent of adults each year and is often diagnosed as functional (nonulcer) dyspepsia. The defining symptoms are postprandial fullness, early satiation, or epigastric pain or burning in the absence of causative structural disease. These symptoms may coexist with symptoms of functional gastrointestinal disorders, such as gastroesophageal reflux and irritable bowel syndrome, as well as anxiety and depression. The history and physical examination can help identify other possible causes of the symptoms. Warning signs of serious disease, such as cancer, are unintended weight loss, progressive dysphagia, persistent vomiting, evidence of gastrointestinal bleeding, and a family history of cancer. In these cases, more exten­sive laboratory investigation, imaging, and endoscopy should be considered as clinically indicated. During the initial evaluation, a test-and-treat strategy to identify and eradicate Helicobacter pylori infection is more effective than empiric treatment and more cost-effective than initial endoscopy. Eradication of H. pylori helps one out of 15 patients with functional dyspepsia diagnosed by endos­copy, but may not be cost-effective. Treatment options that may be beneficial for functional dyspepsia include histamine H2 blockers, proton pump inhibitors, and prokinetic agents. Although psycho­tropic medications and psychological interventions have no proven benefit in patients with functional dyspepsia, they are appropriate for treating common psychiatric comorbidities.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.