Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zapobieganie niezamierzonym urazom u dzieci

Streszczenie:
Niezamierzone urazy odpowiadają za 40% zgonów u dzieci rocznie, najczęściej w wyniku wypadków z udziałem pojazdów mechanicznych. Najskuteczniejszą strategią zapobiegania urazom lub zgonom jest właściwe zastosowanie zabezpieczeń dla dzieci. Wytyczne dotyczące zabezpieczeń stosowanych w pojazdach mechanicznych zostały ostatnio zmodyfikowane w postaci opartego na wieku systemu, w którym dla większości dzieci opóźnia się progresywną zmianę rodzaju tych zabezpieczeń. Strategie zapobiegania uduszeniu u dzieci obejmują zastosowanie odpowiedniej pościeli, układanie niemowląt do snu na plecach oraz usuwanie przedmiotów ze środowiska, gdzie dziecko śpi i się bawi, a w które mogłoby potencjalnie zostać uwięzione lub się zaplątać. Wykazano,
że utonięciom najskuteczniej zapobiegają ogrodzenia izolujące basen od podwórka i przyległego terenu oraz „dotykowy” nadzór osoby dorosłej (tj. dorosły znajduje się w wodzie i jest w stanie dosięgnąć dziecka i chwycić je). Lekcje pływania są zalecane dla dzieci powyżej 4. r.ż. Wykazano, że programy zapobiegania zatruciom poprawiają prewencyjne zachowania u opiekunów dzieci, ale mogą nie zmniejszyć częstości zatruć. Nie zaleca się syropu z korzenia wymiotnicy. Odpowiednia konserwacja detektorów dymu, stworzenie planu ewakuacji z domu oraz szkolenie dzieci, jak mają zachowywać się w czasie pożaru, są skutecznymi strategiami zapobiegania urazom lub zgonom wskutek pożaru. Liczbę urazów związanych z upadkami można zmniejszyć, rezygnując z używania chodzików dla niemowląt i młodszych dzieci oraz łóżek piętrowych w przypadku dzieci poniżej 6. r.ż. Konsekwentne używanie kasków podczas jazdy na rowerze zmniejsza częstość urazów głowy i mózgu. Chociaż wydaje się, że bezpośrednie poradnictwo stosowane przez lekarzy poprawia niektóre zachowania rodziców zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku, jego wpływ na zmniejszenie częstości urazów u dzieci jest niepewny. Interwencje podejmowane w lokalnej społeczności mogą być skuteczne w populacjach wysokiego ryzyka.
Summary:
Unintentional injury accounts for 40 percent of childhood deaths annually, most commonly from motor vehicle crashes. The proper use of child restraints is the most effective strategy to prevent injury or death. Motor vehicle restraint guidelines have recently been revised to an age-based system that delays the progression in type of restraint for most children. Strategies to prevent suffocation in children include using appropriate bedding, positioning babies on their backs to sleep, and removing items from the sleep and play environment that could potentially entrap or entangle the child. Fencing that isolates a swimming pool from the yard and surrounding area and “touch” adult supervision (i.e., an adult is in the water and able to reach and grab a child) have been shown to be most effective in preventing drownings. Swimming lessons are recommended for children older than four years. Poison prevention programs have been shown to improve prevention behavior among caregivers, but may not decrease poisoning inci­dence. Syrup of ipecac is not recommended. Smoke detector maintenance, a home escape plan, and educating children about how to respond during a fire emergency are effective strategies for preventing fire injuries or death. Fall injuries may be reduced by not using walkers for infants and toddlers or bunk beds for children six years and younger. Con­sistent helmet use while bicycling reduces head and brain injuries. Although direct counseling by physicians appears to improve some parental safety behaviors, its effect on reducing childhood injuries is uncertain. Community-based interventions can be effective in high-risk populations.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.