Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zespół drażliwego jelita*

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Streszczenie:
Tło: Zespół drażliwego jelita – IBS (irritable bowel syndrome), nazywany w Polsce również kolopatią spastyczną, zaliczany jest do jednostek chorobowych przewodu pokarmowego o podłożu czynnościowym. Leczenie choroby sprawia wiele trudności zarówno lekarzom POZ, jak i lekarzom w opiece specjalistycznej. Choroba jest w dużej mierze niedostatecznie rozpoznawana, a nasilenie objawów różni się znacznie pomiędzy poszczególnymi pacjentami. Do lekarza zgłasza się tylko 10-50% pacjentów cierpiących z jej powodu. Aktualnymi kryteriami diagnostycznymi są tzw. Kryteria Rzymskie III, które definiują IBS jako przewlekłą, idiopatyczną chorobę przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym, w której występują bóle brzucha i zaburzenia rytmu wypróżnień, niewykazujące podłoża organicznego, biochemicznego ani metabolicznego.
Cel: Odpowiedź na często zadawane przez lekarzy rodzinnych pytania dotyczące tej jednostki chorobowej.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa
Omówienie: Postawienie diagnozy IBS wymaga spełnia określonych kryteriów diagnostycznych. Ból brzucha trwający co najmniej 3-miesiące i występujący co najmniej przez 3 dni w miesiącu jest bólem charakterystycznym dla IBS. Diagnoza zespołu IBS jest często stawiana jako rozpoznanie z wykluczenia i dlatego choroba ta stwarza tak duże trudności diagnostyczne. Powszechnie w przeszłości do diagnozowania choroby stosowane były Kryteria Manninga oraz Kryteria Rzymskie I i II. Badania naukowe ujawniają, że wiedza lekarzy o zespole IBS zmienia się, a rozpoznanie jest zależne od stosowania nowszych, innowacyjnych metod diagnostycznych.
Summary:
Background: Irritable Bowel Syndrome (IBS) is considered as a functional disorder of the digestive tract. Primary care physicians, as well as gastroenterologists, have been struggling to find effective treatment therapies for IBS. IBS is largely underdiagnosed and symptoms vary from patient to patient. Only 10-50% of patients, who develop symptoms, see a doctor. Current diagnostic criteria are the Rome III criteria which define IBS as chronic, idiopathic, functional disorder of the digestive tract. Abdominal pain and abnormal bowel movement pattern without organic, biochemical or metabolic origin are the symptoms of the disease.
Aim: To provide answers to frequently asked questions regarding IBS by family physicians.
Method: Scientific literature review.
Discussion: Certain diagnostic criteria have to be met for IBS diagnosis confirmation. Abdominal pain typical for the disorder has to last for the period of at least 3 months or more and to occur at least 3 days a month. IBS diagnosis is still largely a diagnosis of exclusion and therefore its correct diagnosis is challenging. In the past diagnostic criteria commonly used were Manning, Rome I, & Rome II. Research studies show that physicians’ knowledge of IBS has been changing and diagnosis is dependent on the use of innovative diagnostic methods.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.