Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Kanadyjskie wytyczne
dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania opioidów
w przewlekłym bólu nienowotworowym

Kliniczne podsumowanie dla lekarzy rodzinnych
Część I: Populacja ogólna

Streszczenie:
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym praktycznego podsumowania Kanadyjskich Wytycznych dotyczących Bezpiecznego i Skutecznego Stosowania Leków Opioidowych w Przewlekłym Bólu Nienowotworowym (Canadian Guideline for Safe and Effective Use of Opioids for Chronic Non-Cancer Pain), opracowanych przez Narodową Grupę ds. Wytycznych Dotyczących Stosowania Leków Opioidowych (National Opioid Use Guideline Group).
Jakość potwierdzonych danych: Badacze, aby opracować wytyczne, przeprowadzili przegląd systematyczny piśmiennictwa dotyczący skuteczności i bezpieczeństwa opioidów stosowanych w leczeniu przewlekłego bólu nienowotworowego i opracowali wstępną wersję szeregu zaleceń. Czterdziestu dziewięciu lekarzy z całej Kanady dokonało przeglądu wstępnej wersji i osiągnęło porozumienie w sprawie dwudziestu czterech zaleceń.
Najważniejsze informacje: Przed przepisaniem analgetyków opioidowych zaleca się wykonanie badań przesiewowych pod kątem ryzyka uzależnienia. Słabe opioidy (kodeina i tramadol) są zalecane w bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, który nie odpowiada na leczenie pierwszego rzutu. Oksykodon, hydromorfon lub morfinę można wypróbować w przypadku pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na słabsze opioidy. Zaleca się zastosowanie małej dawki początkowej oraz jej stopniowe zwiększanie połączone z edukacją pacjenta i jego ścisłym monitorowaniem. Lekarze powinni zwracać uwagę na powikłania, takie jak bezdech senny. Optymalna jest dawka, która poprawia funkcjonowanie oraz obniża ocenę punktową na skali oceny bólu o co najmniej 30%.
W przypadku zdecydowanej większości pacjentów optymalna jest dawka poniżej dawki równoważnej 200 mg morfiny na dobę. Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki w przypadku pacjentów, którzy nie odpowiadają na próbę leczenia opioidami.
Podsumowanie: Opioidy odgrywają ważną rolę w postępowaniu w przypadku przewlekłego bólu nienowotworowego, ale konieczna jest ostrożność przy ich przepisywaniu, by ograniczyć możliwe szkody odnoszone przez pacjentów. Nowe kanadyjskie wytyczne zawierają bardzo potrzebne wskazówki mające pomóc lekarzom w osiągnięciu równowagi między optymalną kontrolą bólu i bezpieczeństwem.

Abstract:
Objective: To provide family physicians with a practical clinical summary of the Canadian Guideline for Safe and Effective Use of Opioids for Chronic Non-Cancer Pain, developed by the National Opioid Use Guideline Group.
Quality of evidence: Researchers for the guideline conducted a systematic review of the literature on the effectiveness and safety of opioids for chronic noncancer pain, and drafted a series of recommendations. A panel of 49 clinicians from across Canada reviewed the draft and achieved consensus on 24 recommendations.
Main message: Screening for addiction risk is recommended before prescribing opioids. Weak opioids (codeine and tramadol) are recommended for mild to moderate pain that has not responded to first-line treatments. Oxycodone, hydromorphone, and morphine can be tried in patients who have not responded to weaker opioids. A low initial dose and slow upward titration is recommended, with patient education and close monitoring. Physicians should watch for the development of complications such as sleep apnea. The optimal dose is one which improves function or decreases pain ratings by at least 30%. For by far most patients, the optimal dose will be well below a 200-mg morphine equivalent dose per day. Tapering is recommended for patients who have not responded to an adequate opioid trial.
Conclusion: Opioids play an important role in the management of chronic noncancer pain, but careful prescribing is needed to limit potential harms. The new Canadian guideline provides much-needed guidance to help physicians achieve a balance between optimal pain control and safety.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.