Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Kanadyjskie wytyczne dotyczące ostrego bakteryjnego zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych

Podsumowanie kliniczne

Streszczenie:
Cel:
Podsumowanie kanadyjskich wytycznych klinicznych dotyczących postępowania z ostrym bakteryjnym zapaleniem jam nosowych i zatok przynosowych (acute bacterial rhinosinusitis, ABRS), które obejmują odnośne informacje dla lekarzy rodzinnych.
Jakość potwierdzonych danych: Autorzy wytycznych dokonali systematycznego przeszukania piśmiennictwa i przygotowali wersję roboczą zaleceń. Zalecenia otrzymały oceny zarówno w zakresie siły potwierdzonych danych, jak i siły zaleceń. Zasięgnięto opinii zewnętrznych ekspertów w odpowiednich dziedzinach oraz uzyskano zatwierdzenie zaleceń przez kanadyjskie towarzystwa lekarskie (Stowarzyszenie Mikrobiologii Medycznej i Chorób Zakaźnych w Kanadzie [Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada], Kanadyjskie Towarzystwo Alergii i Immunologii Klinicznej [Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology], Kanadyjskie Towarzystwo Otolaryngologii – Chirurgii Głowy i Szyi [Canadian Society of Otolaryngology – Head and Neck Surgery], Kanadyjskie Stowarzyszenie Lekarzy Stanów Nagłych [Canadian Association of Emergency Physicians] oraz Grupę ds. Dróg Oddechowych Lekarzy Rodzinnych Kanady [Family Physicians Airways Group of Canada]).
Główne przesłanie: Rozpoznanie ABRS opiera się na stwierdzeniu określonych objawów oraz ich czasie trwania; badania obrazowe ani posiew nie są wymagane w przypadkach bez powikłań. Leczenie zależy od nasilenia objawów, przy czym w łagodnych i umiarkowanych przypadkach – w monoterapii – zaleca się donosowe glikokortykosteroidy (intranasal corticosteroids, INCS), chociaż korzyści z ich stosowania mogą być niewielkie. Zastosowanie INCS wraz z antybiotykami jest zarezerwowane dla pacjentów, u których nie nastąpi odpowiedź na INCS po 72 godzinach, oraz jako początkowa metoda leczenia pacjentów z ciężkimi objawami. Przy wyborze antybiotyku należy uwzględnić podejrzewany patogen, ryzyko oporności, choroby współistniejące oraz lokalne trendy dotyczące lekooporności na leki przeciwdrobnoustrojowe. Zaleca się leczenie wspomagające, takie jak płukanie nosa roztworem soli. Brak odpowiedzi na leczenie, nawracające epizody oraz pojawienie się powikłań powinny skłaniać do skierowania pacjenta do otolaryngologa. Wytyczne dotyczą sytuacji wyjątkowej dla kanadyjskiej opieki zdrowotnej, w tym działań, jakie należy podjąć w trakcie dłuższego oczekiwania na wizytę u specjalisty, lub wykonania badań obrazowych.
Wniosek: Kanadyjskie wytyczne przedstawiają aktualne zalecenia dotyczące rozpoznania i leczenia ABRS, które odzwierciedlają ewoluujące rozumienie tej choroby. Ponadto wytyczne oferują ich czytelnikom użyteczne narzędzia, które pomagają rozróżnić epizody wirusowe od bakteryjnych, jak również zapewnić optymalne postępowanie u pacjentów z ABRS.
Abstract:
Objective:
To provide a clinical summary of the Canadian clinical practice guidelines for acute bacterial rhinosinusitis (ABRS) that includes relevant considerations for family physicians.
Quality of evidence: Guideline authors performed a systematic literature search and drafted recommendations. Recommendations received both strength of evidence and strength of recommendation ratings. Input from external content experts was sought, as was endorsement from Canadian medical societies (Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada, Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology, Canadian Society of Otolaryngology—Head and Neck Surgery, Canadian Association of Emergency Physicians, and the Family Physicians Airways Group of Canada).
Main message: Diagnosis of ABRS is based on the presence of specific symptoms and their duration; imaging or culture are not needed in uncomplicated cases. Treatment is dependent on symptom severity, with intranasal corticosteroids (INCSs) recommended as monotherapy for mild and moderate cases, although the benefit might be modest. Use of INCSs plus antibiotics is reserved for patients who fail to respond to INCSs after 72 hours, and for initial treatment of patients with severe symptoms. Antibiotic selection must account for the suspected pathogen, the risk of resistance, comorbid conditions, and local antimicrobial resistance trends. Adjunct therapies such as
nasal saline irrigation are recommended. Failure to respond to treatment, recurrent episodes, and signs of complications should prompt referral to an otolaryngologist. The guidelines address situations unique to the Canadian health care environment, including actions to take during prolonged wait periods for specialist referral or imaging.
Conclusion: The Canadian guidelines provide up-to-date recommendations for diagnosis and treatment of ABRS that reflect an evolving understanding of the disease. In addition, the guidelines offer useful tools to help clinicians discern viral from bacterial episod.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.