Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Krztusiec: powracająca infekcja

Streszczenie:
Krztusiec, znany również jako koklusz, jest ostrą infekcją dróg oddechowych, na którą zapadalność wzrasta w ostatnich latach. Początkowa faza nieżytowa objawia się nieswoistymi symptomami w postaci: złego samopoczucia, kataru, kichania, nadmiernego łzawienia oraz łagodnego kaszlu. W trakcie fazy napadowej ciężkie napady kaszlu prowadzą często do powstania klasycznego dźwięku o wysokiej częstotliwości zanoszenia się, który pacjenci wydają, próbując złapać powietrze. Po fazie napadowej następuje faza zdrowienia, a objawy ustępują. Rodzaj powikłań różni się w zależności od wieku pacjenta, przy czym u niemowląt występuje większe prawdopodobieństwo poważnych komplikacji, takich jak bezdech, zapalenie płuc, drgawki lub zgon. U młodzieży i dorosłych powikłania są wynikiem przewlekłego kaszlu. Rozpoznanie opiera się na objawach klinicznych i wynikach badań laboratoryjnych. W celu potwierdzenia rozpoznania można wykorzystać zarówno posiew, jak i badanie
z użyciem reakcji łańcuchowej polimerazy; badania serologiczne nie są standaryzowane ani rutynowo zalecane. Chociaż nie wykazano wyraźnej skuteczności antybiotyków w leczeniu krztuśca, to eradykują one nosicielstwo bakterii w nosie i mogą zmniejszać częstość przenoszenia choroby. Lekami pierwszego rzutu stosowanymi w celu zapobiegania przenoszeniu choroby są antybiotyki makrolidowe, takie jak azitromycyna; w przypadkach alergii lub nietolerancji makrolidów alternatywą jest trimetoprim/sulfametoksazol. W prewencji choroby zasadnicze znaczenie mają szczepienia przeciwko krztuścowi. Na obecne zalecenia obowiązujące w Stanach Zjednoczonych składa się podawanie pięciu dawek szczepionki złożonej z toksoidów błoniczego i tężcowego oraz składników bezkomórkowych (acelularnych) pałeczki krztuśca (DTPa) dzieciom przed 7. r.ż., a także podanie dawki przypominającej pomiędzy 11. a 18. r.ż. złożonej z toksoidu tężcowego, zmniejszonej ilości toksoidu błoniczego oraz składników bezkomórkowych pałeczki krztuśca (Tdap). Ostatnie starania opieki zdrowotnej skupiają się na szczepieniu młodzieży i dorosłych oraz nowych zaleceniach w zakresie stosowania pojedynczej dawki szczepionki przypominającej Tdap, jeśli nie podano jej uprzednio.
Summary:
Pertussis, also known as whooping cough, is an acute respiratory tract infection that has increased in incidence in recent years. The initial catarrhal stage presents with nonspecific symptoms of malaise, rhinorrhea, sneezing, lacrimation, and mild cough. During the paroxysmal stage, severe outbreaks of coughing often lead to the classic high-pitched whooping sound patients make when gasping for breath. The paroxysmal stage is followed by the convalescent stage and resolution of symptoms. Complications vary by age, with infants more likely to experience severe complications such as apnea, pneumonia, seizures, or death. In adolescents and adults, complications are the result of chronic cough. The diagnosis depends on clinical signs and laboratory testing. Both culture and polymerase chain reaction testing can be used to confirm the diagnosis; serologic testing is not standardized or routinely recommended. Although antibiotics have not shown clear effectiveness in the treatment of pertussis, they eradicate nasal bacterial carriage and may reduce transmission rates. Macrolide antibiotics such as azithromycin are first-line treatments to prevent transmission; trimethoprim/sulfamethoxazole is an alternative in cases of allergy or intolerance to macrolides. Immunization against pertussis is essential for disease prevention. Current recommendations in the United States consist of administering five doses of the diphtheria and tetanus toxoids and acellular pertussis (DTaP) vaccine to children before seven years of age, and administering a tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, and acellular pertussis (Tdap) booster between 11 and 18 years of age. Recent efforts have focused on the vaccination of adolescents and adults, with new recommendations for a single dose of the Tdap booster if it has not been previously administered.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.