Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Objawy ze strony dolnych dróg moczowych

Sposób postępowania u mężczyzn w starszym wieku

Streszczenie:
Tło: Objawy ze strony dolnych dróg moczowych stanowią powszechny problem u mężczyzn, a częstość ich pojawiania się wzrasta wraz z wiekiem.
Cel: Artykuł przedstawia uaktualnienie dotyczące oceny i leczenia objawów ze strony dolnych dróg moczowych u mężczyzn w starszym wieku. Opisujemy przede wszystkim aktualną terminologię, rozpoznanie, Międzynarodową Skalę Punktową Objawów Towarzyszących Chorobom Gruczołu Krokowego i dostępne metody leczenia farmakologicznego i chirurgicznego, a także wskazania do skierowania pacjenta do urologa.
Omówienie: Objawy ze strony dolnych dróg moczowych można podzielić na objawy związane z fazą opróżniania oraz objawy związane z fazą gromadzenia; może występować połączenie objawów z obu grup. Objawy związane z fazą opróżniania obejmują słaby strumień moczu, trudności z rozpoczęciem mikcji i niepełne opróżnienie pęcherza lub wysiłek przy oddawaniu moczu i są zwykle spowodowane powiększeniem gruczołu krokowego. Objawy związane z fazą gromadzenia moczu obejmują częstomocz, parcia naglące i oddawanie moczu w nocy (nykturię) i mogą być wywołane nadreaktywnością mięśnia wypieracza. U mężczyzn w podeszłym wieku, którzy zgłaszają się z objawami ze strony dolnych dróg moczowych, wskazania do wczesnego skierowania do urologa obejmują: krwiomocz, nawracające zakażenia, kamicę pęcherza moczowego, zatrzymanie moczu i upośledzenie czynności nerek. W przypadkach przebiegających bez powikłań farmakoterapię można rozpocząć w warunkach opieki podstawowej. Opcje farmakoterapii obejmują α-adrenolityki stosowane do rozluźnienia mięśni gładkich gruczołu krokowego, inhibitory 5α-reduktazy stosowane do zmniejszenia objętości stercza oraz leki o działaniu przeciwmuskarynowym, które powodują rozluźnienie pęcherza moczowego. Międzynarodowa Skala Punktowa Objawów Towarzyszących Chorobom Gruczołu Krokowego jest przydatna w ocenie objawów i odpowiedzi na leczenie. Jeśli następuje progresja objawów pomimo zastosowania farmakoterapii lub pacjent nie toleruje leczenia farmakologicznego, uzasadnione jest skierowanie do urologa.

Summary:
Background: Lower urinary tract symptoms are a common problem in men and the incidence of these symptoms increases with age.
Objective: This article provides an update on the evaluation and treatment of lower urinary tract symptoms in older men. In particular, we describe current nomenclature, diagnosis, the International Prostate Symptom Score, and currently available medical and surgical treatments as well as indications for referral to a urologist.
Discussion: Lower urinary tract symptoms may be divided into voiding and storage, and men may present with a combination of the two symptom groups. Voiding symptoms include weak stream, hesitancy, and incomplete emptying or straining and are usually due to enlargement of the prostate gland. Storage symptoms include frequency, urgency and nocturia and may be due to detrusor overactivity. In elderly men who present with lower urinary tract symptoms, indications for early referral to a urologist include haematuria, recurrent infections, bladder stones, urinary retention and renal impairment. In uncomplicated cases, medical therapy can be instituted in the primary care setting. Options for medical therapy include alpha blockers to relax the smooth muscle of the prostate, 5 alpha reductase inhibitors to shrink the prostate, and antimuscarinics to relax the bladder. The International Prostate Symptom Score is beneficial in assessing symptoms and response to treatment. If symptoms progress despite medical therapy or the patient is unable to tolerate medical therapy, urological referral is warranted.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.