Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie w częstych zaburzeniach snu

Streszczenie:
Zaburzenia snu występują często i dotyczą jakości oraz ilości snu, prowadząc do zwiększonej chorobowości. Pacjentów z zaburzeniami snu można sklasyfikować jako tych, którzy nie mogą spać, tych, którzy nie będą spać, osoby z nadmierną sennością w ciągu dniu oraz osoby ze zwiększoną ruchliwością w trakcie snu. Bezsenność, zdefiniowana jako trudności w rozpoczęciu lub utrzymaniu snu, które prowadzą do upośledzonego funkcjonowania w ciągu dnia, jest rozpoznawana z wykorzystaniem danych z wywiadu i leczona za pomocą terapii poznawczo-behawioralnej z dodatkiem leków nasennych lub bez nich. Zespół niespokojnych nóg charakteryzuje się pragnieniem poruszania nogami, które nasila się w spoczynku i często występuje wieczorem lub w nocy. Zespół ten leczy się w zależności od częstości występowania objawów. Narkolepsja cechuje się nadmierną sennością, katapleksją, omamami hipnagogicznymi lub hipnopompicznymi oraz porażeniem przysennym. Jest rozpoznawana na podstawie dzienniczka snu lub aktygrafii, a następnie nocnej polisomnografii oraz testu wielokrotnej latencji snu. Narkolepsję leczy się za pomocą leków stymulujących, takich jak modafinil, wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny lub kwasu γ-hydroksymasłowego (hydroksymaślan sodu). Pacjenci z chrapaniem i bezdechami, które widzieli świadkowie, mogą mieć obturacyjny bezdech senny rozpoznawany z użyciem nocnej polisomnografii. Najczęściej stosowaną i skuteczną metodą leczenia obturacyjnego bezdechu sennego jest stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych. Zaburzenie zachowania w czasie snu z szybkimi ruchami gałek ocznych charakteryzuje się zwiększeniem napięcia mięśniowego w trakcie tej fazy snu, co prowadzi do „odgrywania” przez pacjenta marzeń sennych z możliwymi szkodliwymi następstwami. Rozpoznaje się je na podstawie wywiadu i wyników polisomnografii, a w leczeniu stosuje się środki zapewniające bezpieczeństwo pacjenta w jego środowisku oraz z zastosowaniem melatoniny lub klonazepamu.
Summary:
Sleep disorders are common and affect sleep quality and quantity, leading to increased morbidity. Patients with sleep disorders can be categorized as those who cannot sleep, those who will not sleep, those with excessive daytime sleepiness, and those with increased movements during sleep. Insomnia, defined as difficulty initiating or maintaining sleep that results in daytime impairment, is diagnosed using history findings and treated with cognitive behavior therapy, with or without sleep hypnotics. Restless legs syndrome is characterized by an urge to move the legs that worsens with rest, is relieved by movement, and often occurs in the evening or at night. Restless legs syndrome is treated based on the frequency of symptoms. Narcolepsy is characterized by excessive sleepiness, cataplexy, hypnagogic or hypnopompic hallucinations, and sleep paralysis. It is diagnosed using
a sleep log or actigraphy, followed by overnight polysomnography and a multiple sleep latency test. Narcolepsy is treated with stimulants, such as modafinil; selective serotonin reuptake inhibitors; or gamma hydroxybutyric acid (sodium oxybate). Patients with snoring and witnessed apneas may have obstructive sleep apnea, which is diagnosed using overnight polysomnography. Continuous positive airway pressure is the most common and effective treatment for obstructive sleep apnea. Rapid eye movement sleep behavior disorder is characterized by increased muscle tone during rapid eye movement sleep, resulting in the patient acting out dreams with possible harmful consequences. It is diagnosed based on history and polysomnography findings, and treated with environmental safety measures and melatonin or clonazepam.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.