Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zespół przewlekłego zmęczenia

Rozpoznanie i leczenie

Streszczenie:
Zespół przewlekłego zmęczenia charakteryzuje się działającym destrukcyjnie na chorego uczuciem zmęczenia, które nie ustępuje po odpoczynku i któremu towarzyszą objawy somatyczne. Kryteria Ośrodków Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) dla zespołu przewlekłego zmęczenia obejmują ciężkie zmęczenie trwające dłużej niż 6 miesięcy oraz obecność przynajmniej czterech z następujących objawów somatycznych: złe samopoczucie po wysiłku, nieprzynoszący odpoczynku sen, upośledzenie pamięci lub koncentracji, ból mięśni, bóle wielu stawów, ból gardła, tkliwe węzły chłonne, lub bóle głowy, które nie występowały wcześniej. Jest to rozpoznanie kliniczne, które można postawić jedynie po wykluczeniu innych procesów chorobowych. Etiologia zespołu przewlekłego zmęczenia jest niejasna i prawdopodobnie złożona. Może ona obejmować zaburzenia czynności układu immunologicznego lub nadnerczy, mieć związek z pewnymi markerami genetycznymi lub wystąpieniem urazu w dzieciństwie. Osoby z zespołem przewlekłego zmęczenia należy ocenić pod kątem występujących równocześnie depresji, bólu oraz zaburzeń snu. Opcje stosowane w leczeniu obejmują terapię poznawczo-behawioralną oraz terapię opartą na stopniowanej intensywności ćwiczeń fizycznych. Wykazano, że obydwie metody leczenia w umiarkowanym stopniu poprawiają poziom odczuwanego zmęczenia, przystosowanie społeczne oraz w środowisku pracy, lęk, złe samopoczucie po wysiłku. Żadne metody farmakologiczne lub metody medycyny alternatywnej nie okazały się skuteczne.
Summary:
Chronic fatigue syndrome is characterized by debilitating fatigue that is not relieved with rest and is associated with physical symptoms. The Centers for Disease Control and Prevention criteria for chronic fatigue syndrome include severe fatigue lasting longer than six months, as well as presence of at least four of the following physical symptoms: postexertional malaise; unrefreshing sleep; impaired memory or concentration; muscle pain; polyarthralgia; sore throat; tender lymph nodes; or new headaches. It is a clinical diagnosis that can be made only when other disease processes are excluded. The etiology of chronic fatigue syndrome is unclear, is likely complex, and may involve dysfunction of the immune or adrenal systems, an association with certain genetic markers, or a history of childhood trauma. Persons with chronic fatigue syndrome should be evaluated for concurrent depression, pain, and sleep disturbances. Treatment options include cognitive behavior therapy and graded exercise therapy, both of which have been shown to moderately improve fatigue levels, work and social adjustment, anxiety, and postexertional malaise. No pharmacologic or alternative medicine therapies have been proven effective.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.