Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

Epidemia ślepoty XXI wieku

Streszczenie:
Tło:
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) to obecnie główna przyczyna poważnego obniżenia ostrości wzroku, a nawet ślepoty w populacji osób dorosłych.
Cel: W pracy przedstawiono epidemiologię, patogenezę, metody diagnostyczne i postępowanie terapeutyczne w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem.
Metoda: Przegląd aktualnego piśmiennictwa, doświadczenia własne autora.
Omówienie: Nowoczesne metody diagnostyczne, przede wszystkim angiografia fluoresceinowa (AF) i koherentna tomografia siatkówki (OCT), umożliwiają dokładne rozpoznanie obu postaci AMD – niewysiękowej (suchej) i wysiękowej (mokrej), nawet we wczesnym stadium rozwoju choroby. Lekarz rodzinny podczas pierwszego kontaktu z pacjentem może wykryć pierwsze, subiektywne objawy choroby i szybko skierować chorego na dalszą diagnostykę i leczenie okulistyczne. Jest to szczególnie ważne w postaci wysiękowej AMD, która – nieleczona – może doprowadzić w ciągu kilku miesięcy do ślepoty. W leczeniu wysiękowego AMD obecnie najlepszą opcją terapeutyczną, pozwalającą zahamować postęp choroby, a nawet uzyskać poprawę ostrości wzroku, są doszklistkowe iniekcje anty-VEGF. W postaci suchej AMD wyniki postępowania nie są obecnie satysfakcjonujące. Zmiana stylu życia, eliminacja palenia tytoniu, leczenie współistniejących chorób naczyniowo-sercowych, cukrzycy i suplementacja diety mogą tylko spowolnić postęp choroby. Współpraca okulisty i lekarza rodzinnego jest w tych przypadkach bardzo ważna.

Summary:
Background:
The age-related macular degeneration (AMD)is at present the main cause of a serious decrease in visual acuity, and even practical blindness in adult population.
Aim: The paper, based on present literature and own experience, outlines epidemiology, pathogenesis, diagnosis and management of age-related macular degeneration.
Method: Literature review.
Discussion: New diagnostic methods, mainly fluorescein angiography(AF) and retinal coherent tomography (OCT) gives us very precise diagnose both type AMD – non-exudative (dry) and exudative (wet),even in early stadium. Family physician during his/her contact with patient have possibility to elicit first symptoms of the disease and refer him very fast for further investigations and management to ophthalmologist. There is extremely important in exudative form of AMD, which in few months without treatment gave practical blindness . In the treatment exudative AMD intravitreal anti-VEGF therapy is now best therapeutic option, letting us stop progress of this disease and even improve visual acuity. At present our management of non-exudative form AMD is not satisfying. Change of the patient’s lifestyle, stopping cigarette smoking, treatment associated cardiovascular disease and diabetes, diet suplementation gives only sluggishness of the disease. In those cases cooperation family physician with ophthalmologist is very important.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.