Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Leczenie stabilnej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Wytyczne GOLD

Streszczenie:
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest częstym problemem w podstawowej opiece zdrowotnej. POChP może być rozpoznana za pomocą spirometrii tylko u klinicznie stabilnych pacjentów, jeśli wskaźnik objętości wymuszonego wydechu pierwszosekundowego do wymuszonej pojemności życiowej płuc wynosi < 0,70 po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela. Wszystkim pacjentom z POChP palącym papierosy należy zalecać, aby rzucili palenie. Wszystkim pacjentom z POChP zaleca się szczepienie przeciw grypie i pneumokokom. Światowa Inicjatywa na rzecz Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc zalicza pacjentów z POChP do czterech grup na podstawie stopnia obturacji, punktacji na skali objawów oraz liczby zaostrzeń w czasie roku. Rehabilitacja płucna jest zalecana pacjentom z grup B, C i D. Pacjenci z grupy A powinni otrzymywać krótko działający cholinolityk lub krótko działajacy β2-mimetyk w przypadku łagodnych, okresowo występujących objawów. U pacjentów z grupy B należy dodać długo działający cholinolityk lub długo działający β2-mimetyk. Pacjenci z grup C i D mają wysokie ryzyko zaostrzeń i powinni otrzymywać długo działający cholinolityk lub skojarzenie glikokortykosteroidu wziewnego z długo działającym β2-mimetykiem. W przypadku pacjentów, których objawy nie są kontrolowane za pomocą jednego z tych schematów, należy rozważyć potrójną terapię za pomocą glikokortykosteroidu wziewnego, długo działającego β2-mimetyku i cholinolityku. Nie zaleca się profilaktycznego podawania antybiotyków i doustnych glikokortykosteroidów w zapobieganiu zaostrzeniom POChP. Stała tlenoterapia przynosi poprawę w zakresie śmiertelności u pacjentów z ciężką hipoksemią i POChP. Zabieg chirurgiczny zmniejszania objętości płuc może wydłużyć przeżywalność u pacjentów z ciężką POChP z zajęciem głównie górnych płatów z niejednorodnym rozkładem obszarów rozedmy.
Summary:
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common problem in primary care. COPD is diagnosed with spirometry only in clinically stable patients with a postbronchodilator forced expiratory volume in one second/forced vital capacity ratio of less than 0.70. All patients with COPD who smoke should be counseled about smoking cessa­tion. Influenza and pneumococcal vaccinations are recommended for all patients with COPD. The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease assigns patients with COPD into four groups based on the degree of airflow restriction, symptom score, and number of exacerbations in one year. Pulmonary rehabilitation is recommended for patients in groups B, C, and D. Those in group A should receive a short-acting anticholinergic or short-acting beta2 agonist for mild intermittent symptoms. For patients in group B, long-acting anticholinergics or long-acting beta2 agonists should be added. Patients in group C or D are at high risk of exacerbations and should receive a long-acting anticholinergic or a combination of an inhaled corticosteroid and a long-acting beta2 agonist. For patients whose symptoms are not controlled with one of these regimens, triple therapy with an inhaled corticosteroid, long-acting beta2 agonist, and anticholinergic should be considered. Prophylactic antibiotics and oral corticosteroids are not recommended for prevention of COPD exacerbations. Continuous oxygen therapy improves mortality rates in patients with severe hypoxemia and COPD. Lung volume reduc­tion surgery can improve survival rates in patients with severe, upper lobe–predominant COPD with heterogeneous emphysema distribu­tion.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.