Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Przejściowy napad niedokrwienny

Część I. Rozpoznanie i ocena

Streszczenie: Przejściowy napad niedokrwienny mózgu (TIA) definiuje się jako przejściowe wystąpienie objawów neurologicznych bez oznak wskazujących na ostry zawał mózgu. Jest to często występujący i ważny czynnik ryzyka pojawienia się w przyszłości udaru mózgu, ale równocześnie w znacznej mierze niedostatecznie często zgłaszany. Często występujące objawy są nagłe i przejściowe, w tym: niedowład jednostronny, zaburzenia mowy oraz zaniewidzenie jednooczne. Ważne jest prawidłowe i wczesne rozpoznanie przejściowego napadu niedokrwiennego w odróżnieniu od schorzeń go naśladujących, ponieważ wczesne interwencje mogą istotnie zmniejszyć ryzyko udaru mózgu w przyszłości. Nieswoiste objawy i stopniowy początek są bardziej prawdopodobne przy stanach naśladujących TIA niż przy prawdziwych napadach przemijającego niedokrwienia mózgu. W przypadku tych ostatnich bardziej prawdopodobne są: nagły początek, ogniskowy ubytek neurologiczny lub zaburzenia mowy. W przypadku pacjentów z objawami napadu TIA niezbędna jest ich pilna ocena, która obejmuje badania obrazowe układu nerwowego oraz uwidaczniające unaczynienie szyi i mózgu, a także rutynowe testy laboratoryjne. W trakcie wstępnej oceny należy określić wynik w systemie ABCD2 (wiek, ciśnienie tętnicze krwi, obraz kliniczny, cukrzyca, czas trwania objawów) – może on pomóc w ocenie bezpośredniego ryzyka nawrotu niedokrwienia i udaru mózgu. Pacjentów z wyższym wynikiem w systemie ABCD2 należy leczyć w szpitalu, podczas gdy osoby z niższą punktacją znajdują się w grupie niższego ryzyka udaru mózgu w przyszłości i mogą być leczone w warunkach ambulatoryjnych.
Summary: Transient ischemic attack is defined as transient neurologic symptoms without evidence of acute infarction. It is a common and important risk factor for future stroke, but is greatly underreported. Common symptoms are sud­den and transient, and include unilateral paresis, speech disturbance, and monocular blindness. Correct and early diagnosis of transient ischemic attack versus mimicking conditions is important because early interventions can significantly reduce risk of future stroke. Nonspecific symptoms and gradual onset are more likely with mimics than with true transient ischemic attacks. Transient ischemic attacks are more likely with sudden onset, focal neurologic deficit, or speech disturbance. Urgent evaluation is necessary in patients with symptoms of transient isch­emic attack and includes neuroimaging, cervicocephalic vasculature imaging, cardiac evaluation, blood pressure assessment, and routine laboratory testing. The ABCD2 (age, blood pressure, clinical pre­sentation, diabetes mellitus, duration of symptoms) score should be determined during the initial evaluation and can help assess the immediate risk of repeat ischemia and stroke. Patients with higher ABCD2 scores should be treated as inpatients, whereas those with lower scores are at lower risk of future stroke and can be treated as outpatients.

Jest to część I dwuczęściowego cyklu na temat TIA. Część II („Modyfikacja czynników ryzyka i leczenie”) publikujemy w bieżącym numerze Lekarza Rodzinnego jako kolejny artykuł str. 32.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.