Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym
w wieku podeszłym

Wytyczne dla lekarzy rodzinnych – podsumowanie

Pytania praktyczne:
• Czy istnieją istotne różnice w rozpoznawaniu i klasyfikowaniu nadciśnienia tętniczego u osób młodych i starszych?
• Jakie są zasady postępowania terapeutycznego u osób w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym i na jakie zagadnienia należy zwró-
cić szczególną uwagę?
• Które grupy podstawowych leków hipotensyjnych są preferowane u starszych pacjentów?

Streszczenie:
Tło:
Starzenie się społeczeństwa w krajach rozwiniętych jest procesem naturalnym. Przeprowadzone w Polsce badania PolSenior wskazują, że nadciśnienie tętnicze rozpoznawane jest u 76% osób w wieku podeszłym. Lekarze rodzinni zapewniają opiekę podstawową pacjentom w starszym wieku.
Cel: Przedstawienie istotnych dla praktykującego lekarza rodzinnego informacji zawartych w nowo opublikowanych Wytycznych KLRwP „Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym w wieku podeszłym” oraz zachęcenie do zapoznania się z treścią całego dokumentu.
Metoda: Przegląd wytycznych, analiza zawartości, podsumowanie najważniejszych rekomendacji, odniesienie do innych opracowań podobnego typu.
Omówienie: W wytycznych utrzymano klasyfikację ciśnienia prawidłowego na trzy kategorie oraz klasyfikację nadciśnienia na 3 stopnie. Rozpoznanie należy ustalać na podstawie pomiarów dokonywanych w praktyce lekarza rodzinnego, danych z wywiadu i dokumentacji pacjenta, całodobowej automatycznej rejestracji ciśnienia oraz pomiarów domowych. Zróżnicowano wartości docelowe skurczowego ciśnienia tętniczego krwi w zależności od wieku (przed 80. r.ż. < 140/90 mmHg, a u osób powyżej 80. r.ż. < 150/90 mmHg). Podkreślono znaczenie leczenia niefarmakologicznego oraz przedstawiono podstawowe zasady farmakoterapii, w tym jej rozpoczynanie, intensyfikowanie i kontrolę tolerancji. Zaakcentowano istotną rolę, jaką spełnia lekarz rodzinny w opiece nad starszymi pacjentami z nadciśnieniem tętniczym.
Summary:
Background:
The aging of population in developed countries is a natural process. The PolSenior study, which was conducted in Poland, revealed that hypertension is diagnosed in 76% of the elderly. Family physicians provide primary care to the older patients.
Objectives: To present for family physicians relevant information included in the newly published the KLRwP guidelines “Principles of hypertension management in the elderly”, and to encourage family physicians to read the contents of the entire document.
Method: Review of the guidelines, analysis of its content, summary of the most important recommendations, reference to other publications of a similar type.
Discussion: The guidelines maintained classification of blood pressure into three categories and classifications of hypertension into 3 degrees. Diagnosis should be established on the basis of the measurements carried out in family physician’s practices, data from patient records and medical documentation, the ambulatory and home blood pressure monitoring. Dependent on patient’s age systolic blood pressure targets was diversified (before 80 years < 140/80 mmHg, in olders < 150/90 mmHg). The importance of lifestyle management was emphasized and the basic principles of pharmacotherapy (beginning, intensification, tolerance monitoring) were presented. The important role of the family physicians in the care of elderly patients with hypertension was highlighted.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.