Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Najczęściej popełniane błędy w ambulatoryjnej antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych

Streszczenie:
Tło: W ostatnich latach obserwuje się narastanie oporności bakterii na powszechnie stosowane antybiotyki. Spowodowane jest to m.in. ich nadużywaniem w niekiedy banalnych wirusowych infekcjach dróg oddechowych oraz stosowaniem ich niezgodnie z rekomendacjami. Niestosowanie się do zaleceń właściwej antybiotykoterapii może doprowadzić do dramatycznego spadku skuteczności antybiotyków przy zupełnym braku alternatywnych metod leczenia zakażeń bakteryjnych.
Cel: Omówienie najczęściej popełnianych błędów w ambulatoryjnej antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych ze wskazaniem i przypomnieniem obowiązujących zasad korzystania z antybiotyków.
Metoda: Przedstawienie własnych obserwacji błędów w antybiotykoterapii, z jakimi na co dzień spotykają się autorzy opracowania, i skonfrontowanie ich z danymi z piśmiennictwa dotyczącymi farmakokinetyki i farmakodynamiki poszczególnych antybiotyków, aktualną wrażliwością na antybiotyki najczęstszych patogenów układu oddechowego oraz najnowszymi rekomendacjami dotyczącymi leczenia zakażeń dróg oddechowych.
Omówienie: Po latach sukcesów antybiotykoterapii, m.in. w zakażeniach układu oddechowego, stajemy wobec sytuacji, w której w ciągu ostatniego dziesięciolecia problem antybiotykoopor­ności drobnoustrojów stał się niezwykle ważnym i trudnym wyzwaniem dla współ­czesnej medycyny. Jedną z głównych przyczyn narastania tego problemu jest nadużywanie antybiotyków, głównie w praktyce ambulatoryjnej, a w szczególności w wirusowych zakażeniach układu oddechowego. Inną ważną przyczyną jest stosowanie antybiotyków niezgodnie z obowiązującymi zaleceniami co, poza nieskutecznością terapii, stymuluje oporność bakterii na coraz większą liczbę antybiotyków. W artykule podzieliliśmy się naszymi obserwacjami dotyczącymi stosowania antybiotyków w praktyce ambulatoryjnej i najczęściej popełnianych błędów wynikających z rutyny, czasem niewiedzy. Błędy analizowaliśmy w odniesieniu do najczęstszych postaci zakażeń dróg oddechowych, jak np. angina paciorkowcowa, ostre zapalenie zatok przynosowych, ostre zapalenie ucha środkowego czy pozaszpitalne zapalenie płuc.

Summary:
Background: In the last years the bacterial resistance to the universally used antibiotics is quickly rising. Among others it is caused by using them in sometimes trivial, viral respiratory tract infections and by giving them in discord with actual recommendations. Non-compliance with recommendations will lead to dramatic fall in antibiotics effectiveness and to a complete lack of alternative methods of eradicating bacterial infections. 
Aim: Discussing mistakes most often made in ambulatory antibiotic therapy of respiratory tract infections with pointing to and reminding actual principles of using antibiotics.
Methods: Presentation of authors their own observations of mistakes in antibiotic therapy of respiratory tract infections and confronting them with data from literature concerning pharmacokinetics and pharmacodynamics of individual antibiotics, current data on antibiotic sensitivity of the most frequent bacterial pathogens in the respiratory tract infections and the recent recommendations concerning antibiotic therapy in such infections.
Discussion: In the article we shared our observation above the daily antibiotic therapy in ambulatory settings and most often made mistakes resulting from the routine, time of the ignorance, lack of the time for thinking or our proceedings. We analyzed these errors with reference to the most frequent forms of respiratory tract infections like e.g. streptococcal pharyngitis, sinusitis, acute otitis media and community acquired pneumonia.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.